Vattenförsörjningens prislista och tjänsteprislista 2024

Information

Utgivare:
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
Datum:
18.10.2023
Nyckelorden: prislista, dagvatten, avloppsvatten
Språk: sv
Sidor: 3
Kontaktuppgifter:
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
PB 100
00066 HRM
Kundtjänst: www.hsy.fi
Copyright:
Bild HRM / fotografen Suvi-Tuuli Kankaanpää

PRISLISTA FÖR VATTENFÖRSÖRJNINGEN 2024

I HRM:s prislista för vattenförsörjning presenteras vattenförsörjningens bruksavgift, grundavgift och anslutningsavgifter. Du kan också läsa mer om vattenavgifter på vår webbplats på adressen hsy.fi/sv/vattenavgifter/Avautuu uuteen välilehteen.

Med fastighetstypen avser vi för vilket användningsändamål fastigheten är avsedd. Om fastigheten har flera användningsändamål, beräknas avgifter med koefficienten för det huvudsakliga användningsändamålet. Det huvudsakliga användningsändamålet är det som huvudparten av fastighetens våningsareal är definierad som i byggnadstillståndet. Fastighetens våningsareal innebär den sammanlagda arealen för fastighetens samtliga utrymmen i samtliga delar av fastigheten, beräknat enligt de yttre måtten. I detta ingår fastighetens samtliga byggnader, oavsett om de är utrustade med vattenpost eller inte.

Fastighetens våningsareal fastställs i markanvändnings- och byggnadslagens 115§. Fastighetens våningsareal tillsammans med fastighetstypen beskriver bäst den potentiella vattenförbrukningen i en fastighet. Den potentiella vattenförbrukningen påverkar i sin tur vattenverkets kapacitet och dess kostnader.

Du kan uppskatta storleken på din årliga vattenräkning med hjälp av räknaren för vattenavgift. Du hittar räknaren för vattenavgift på adressen hsy.fi/sv/vattenavgiftsraknare/Avautuu uuteen välilehteen.

Fakturering av fastighetens grund- och bruksavgifter börjar när båda parter har undertecknat anslutnings- och bruksavtalet och när HRM:s vattenmätare har installerats. Även när en ny anslutningstyp (vatten-, avloppsvatten- eller dagvattenanslutning) har lagts till anslutnings- och bruksavtalet börjar faktureringen av grund- och bruksavgifter enligt de nya anslutningstyperna efter undertecknandet av avtalet.

HRM beräknar priserna som visas i prislistan och på fakturor utan moms med fyra decimaler. Priserna inklusive moms som visas i prislistan är avrundade till två decimaler enligt de allmänna avrundningsreglerna.

Priserna är giltiga från och med 1.1.2024.

1 Bruksavgifter

Den i fastigheten förbrukade vattenmängden utgör grunden för bruksavgiften. Förbrukningen mäts med en vattenmätare som ägs och monteras av HRM. Bruksavgiften faktureras separat för vattenförbrukningen (vattenavgift) och avloppsvatten (avloppsvattenavgift).

HRM har rätt att fakturera enligt uppskattning på förhand innan den verkliga förbrukningen klargjorts genom avläsning av vattenmätaren (HRM:s allmänna leveransvillkor för vattenförsörjningen, kapitel 6).

Vattenavgift, €/m 3 Kunden faktureras en vattenavgift för levererad vattenmängd enligt den uppmätta förbrukningen.
Vattenavgift (moms 0 %)
Vattenavgift (moms 24 %)
1,51 €/m3
1,87 €/m3
Avloppsvattenavgift, €/m 3 Kunden faktureras en avloppsvattenavgift för levererad vattenmängd enligt den uppmätta förbrukningen.
Avloppsvattenavgift (moms 0%)
Avloppsvattenavgift (moms 24%)
1,77 €/m3
2,19 €/m3

2 Grundavgifter

Grundavgifter för vatten och avloppsvatten samt grundavgift för dagvatten

Vi uppbär för vattenförsörjningens och avloppsvattnets del en grundavgift på basen av de tjänster som fastigheten har utnyttjat. Enhetspriserna för vattnets och avloppsvattnets grundavgifter bestäms av de tjänster som kunden utnyttjar, och av den i byggnadstillståndet fastställda fastighetstypen och fastighetens våningsareal.

Grundavgiften för dagvatten uppbärs i de fall att fastigheten befinner sig inom avloppsnätet för dagvatten, eller inom nätet för blandavloppsvatten, eller är ansluten till HRM:s dagvattenavlopp utanför avloppsområdet. Läs mera om dagvatten på adressen hsy.fi/dagvattenAvautuu uuteen välilehteen.

2.1 Småhus i bostadsbruk (våningsareal 0–350 vånings-m2)

Grundavgiften är indelad i grundavgifter för vatten, avloppsvatten och dagvatten per avgiftskategori. Småhus i bostadsbruk omfattar hus med en bostad, med två bostäder, fritidsbostäder, semesterbostäder för uthyrning och andelar, samt andra småhus.

Småhus, 0-350 m 2 (moms 0%)
Avgifts- klass
Våningsareal vån-m2
Vatten € / mån
Avfallsvatten € / mån
Dagvatten € / mån
Summa €
P1
0–250
4,62
4,62
2,31
11,55
P2
251–350
7,92
7,92
3,96
19,80
Småhus, 0-350 m 2 (moms 24%)
Avgifts- klass
Våningsareal vån-m2
Vatten € / mån
Avfallsvatten € / mån
Dagvatten € / mån
Summa €
P1
0–250
5,73
5,73
2,86
14,32
P2
251–350
9,82
9,82
4,91
24,55

2.2 Småhus i bostadsbruk (våningsareal över 350 vånings-m2) samt andra än bostadsfastigheter

Grundavgiften P (€/mån) beräknas enligt följande:

P = p x k x PAL

p = servicekoefficient (0,2—1,0)

k = koefficient enligt fastighetstyp (0,5—3,0)

PAL = fast grundavgift (€/mån) enligt grupperingen på basen av våningsareal (A—L)

Servicekoefficient

Grundavgiften delas upp på grundavgifterna för vatten, avloppsvatten och dagvatten enligt följande servicekoefficient (p):

Servicekoefficient p
Vatten, avlopp och dagvatten sammanlagt
p = 1,0
endast vatten
p = 0,4
endast avloppsvatten
p = 0,4
endast dagvatten
p = 0,2

Koefficient enligt fastighetstyp

Fastighetstyper för beräkning av grundavgiften och respektive koefficienter (k)
Egnahems- och parhus
3,0
Rad- och kedjehus
2,7
Höghus
2,5
Industribyggnad
2,2
Kommersiella, kontors- och offentliga byggnader
2,0
Idrotts- och motionshallar
1,3
Lager, industrilager och parkeringshallar, samt specialfall (parker, fält, tunnlar, fontäner)
1,0

Fast grundavgift (PAL)

Den fasta grundavgiften fastställs enligt fastighetens våningsareal. Fastigheterna uppdelas enligt våningsareal i avgiftsklasserna A–L. Den fasta grundavgiften för respektive avgiftsklass beräknas genom att multiplicera fastighetens våningsareal enligt tabellen nedan med grundavgiftspriset.
Enhetspris för fast grundavgift (moms 0 %)
Enhetspris för fast grundavgift (moms 24 %)
0,0220 €/vån-m2/mån
0,0273 €/vån-m2/mån
Grundavgiftens årsavgift är månadsavgiften multiplicerad med 12.
Våningsareal
(vån-m2)
Avgifts- klass
Enligt
våningsareal
PAL (moms 0%)
€ / mån
PAL (moms 24%)
€ / mån
0 – 100
A
100
2,20
2,73
101 – 250
B
175
3,85
4,77
251 – 350
C
300
6,60
8,18
351 – 500
D
425
9,35
11,59
501 – 1 000
E
750
16,50
20,46
1001 – 2000
F
1 500
33,00
40,92
2 001 – 4 000
G
3 000
66,00
81,84
4 001 – 7 000
H
5 500
121,00
150,04
7 001 – 10 000
I
8 500
187,00
231,88
10 001 – 30 000
J
15 000
330,00
409,20
30 001 – 50 000
K
40 000
880,00
1 091,20
> 50 000
L
75 000
1 650,00
2 046,00

Om fastighetens våningsareal förändras till exempel på grund av tilläggsbyggnad så att avgiftsklassen ändras, beräknas den nya fasta grundavgiften enligt den nya avgiftsklassen.

3 Anslutningsavgifter

Anslutningsavgiften berättigar fastigheten att ansluta sig till HRM:s nätverk. Anslutningsavgiften beräknas enligt fastighetens våningsareal och användningsändamål som de fastställs i byggnadstillståndet. Mer information om våningsareal och fastighetstyper finns i punkt 2.

Anslutningsavgiften uppbärs separat för vatten, avloppsvatten och dagvatten, och omfattas av samma servicekoefficienter som grundavgiften. Utöver anslutningsavgiften fakturerar vi arbetskostnader enligt tjänsteprislistan.

Läs mer om våra anslutningstjänster på adressen hsy.fi/sv/anslutningenAvautuu uuteen välilehteen. Du kan läsa mer om anslutningsavgifter på hsy.fi/sv/anslutningskostaderAvautuu uuteen välilehteen och uppskatta storleken på din anslutningsavgift med hjälp av anslutningsräknaren.

Anslutningsavgiften är alltid minst enligt anslutningsavgiftsklassen P1 för småhus (0–250 m2). Mer information om anslutningsavgiftsklasser finns i punkten 3.1.

3.1 Anslutningsavgifter för småhus i bostadsbruk

Anslutningsavgift Anslutningsavgifterna för småhus i bostadsbruk (våningsareal 0–350 vånings-m 2 ) uppbärs enligt avgiftsklass på basen av fastighetens storlek och de tjänster som utnyttjas. Se avgiftsklasserna i tabellen nedan.
Småhus, 0-350 m 2 (moms 0%)
Avgifts-
klass
Våningsareal
vån-m2
Vatten €
Avloppsvatten €
Dagvatten €
Summa
P1
0 - 250
2 385,60
2 385,60
1 192,80
5 964,00
P2
251 - 350
4 089,60
4 089,60
2 044,80
10 224,00
Småhus, 0 - 350 m 2 ( moms 24 %)
Avgifts-
klass
Våningsareal
vån-m2
Vatten €
Avlopp €
Dag-
vatten €
Summa
P1
0 - 250
2 958,14
2 958,14
1 479,07
7 395,35
P2
251 - 350
5 071,10
5 071,10
2 535,55
12 677,76

3.2 Fastigheter över 350 vånings-m2 samt andra än bostadsfastigheter

Anslutningsavgift Den totala anslutningsavgiften beräknas som en totalsumma enligt fastighetstypskoefficienten, våningsarealen, servicekoefficienten och enhetspriset. Anslutningsavgift L = k x A x p x yL k = koefficient enligt fastighetstyp (0,5 — 6,0) A = våningsareal enligt byggnadstillståndet (vånings–m2) p = servicekoefficient (0,2 — 1,0) yL = enhetspris (€/vånings-m2)
Anslutningsavgiftens
enhetspris (moms. 0 %)
Anslutningsavgiftens
enhetspris (moms. 24 %)
5,68 €/vån-m2
7,04 €/vån-m2
Anslutningsavgiftens fastighetstyper och deras koefficienter (k)
Egnahems- och parhus (småhus)
6,0
Rad- och kedjehus
5,0
Höghus
4,0
Industribyggnad
3,5
Kommersiella, kontors- och offentliga byggnader
3,0
Idrotts- och motionshallar
1,5
Lager, industrilager och parkeringshallar, samt specialfall (parker, fält, tunnlar, fontäner)
1,0

Om fastigheten omfattas av flera användningsändamål beräknas anslutningsavgiften enligt koefficienten för det huvudsakliga användningsändamålet. Det huvudsakliga användningsändamålet fastställs enligt byggnadstillståndet.

3.3 Tilläggsanslutningsavgift

Vi uppbär en tilläggsanslutningsavgift i de fall när fastighetens byggnadstillståndsenliga våningsareal har ökat med mer än 10 procent.

Fakturering av tilläggsavslutningsavgift för småhus i bostadsbruk förutsätter dessutom att fastigheten höjs till följande avgiftsklass. Tilläggsanslutningsavgiften uppbärs även när de tjänster fastigheten utnyttjar eller fastighetstypen har ändrats efter det att anslutningsavgiften har fastställts. Tilläggsanslutningsavgiften uppbärs även i sådana fall när ett utrymme som omfattas av våningsarealen saknar vattenpost.

Kunden är skyldig att meddela HRM inom högst en månad innan utrymmena i fråga tas i användning eller förändringar annars sker, i sådana fall när det sker förändringar i användningsändamålet för fastigheten eller någon del av fastigheten, eller när fastigheten byggs ut.

4 Specialfall

För fastigheter som inte har våningsareal, till exempel parkeringshus, beräknas anslutningsavgiften i första hand på basen av den totala arealen. Om ingen vånings- eller totalareal har fastställts för fastigheten fastställer vi avgifterna från fall till fall.