Sök efter en publikation

Senaste utgåvor

Jätetilaopas

Jätehuollon hinnasto 2023 - liite jätetaksojen perusteluista

Jätetaksaa sovelletaan 1.1.2023 alkaen HSY:n järjestämässä jätehuollossa Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan muodostamalla alueella.

The pricelist and service fee price list for HSY Water Services 2023

The water services price list includes information about basic rates, metered charges and connection fees, among other things. A service fee price list, included in the water services price list, details water and sewer network connection fees for people building a new property, for example. The service fee price list also includes information regarding the costs of work related to the maintenance and changing of water meters and the prices of various maintenance-related works. The list also includes information about sprinkler fees. In the meeting of 14 October 2022, the Board of Directors of HSY decided the prices of water services that are in effect from 1 January 2023 onwards. Further information about the water services of HSY can be found from hsy.fi/en/water-and-sewers/

Vattenförsörjningens prislista och tjänsteprislista 2023

I prislistan för vattenförsörjning finns det information bland annat om grund- och bruksavgifter för vatten samt anslutningsavgifter. Som en del av prislistan för vattenförsörjning finns det även en tjänsteprislista som innehåller information om avgifterna för anslutningen till vatten- och avloppsnätet till exempel till byggaren av en ny fastighet. Dessutom innehåller tjänsteprislistan information om underhålls- och utbyteskostnader av vattenmätare samt kostnader för olika arbeten som gäller underhåll. Information finns även om sprinkleravgifter. HRM:s styrelse bestämde på sitt möte 14.10.2022 om priserna för HRM:s vattenförsörjning som är giltiga från och med 1.1.2023. Mer information om HRM:s vattenförsörjning finns på adressen hsy.fi/sv/vatten-och-avlopp/

Waste management service fees 2023

The price list is valid in Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen and Kirkkonummi. This price list includes information about the properties’ waste management service fees, size of the waste containers and collection frequencies. You can find information about the fees of waste delivered to the Sortti Stations and treatment fees of waste received at the Ämmässuo Waste Treatment Centre. The price list also includes information concerning the Sortti pickup service for large objects and related fees. The Board of Directors of HSY decided on the prices in their meeting 14.10.2022. Prices are in effect from 1 January 2023 onwards.

Prislistan för avfallshantering 2023

Gäller i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Prislistan innehåller information om fastigheternas avfallsavgifter, avfallskärlens storlek och tömningsfrekvenser, avgifter för tömning av slamavskiljare och samlingsbrunnar, avgifterna för avfall som ska föras till Sortti-stationerna, om Sortti-avhämtning för stora föremål och dess priser, om avgifterna för hantering av avfall som tas emot vid Käringmossens ekoindustricentral och om avgifter för farligt avfall. HRM:s styrelse beslutade om priser för år 2023 i ett möte den 14 oktober 2022. Priserna är giltiga från och med 1.1.2023.

Vesihuollon hinnasto ja palvelumaksuhinnasto 2023

Vesihuollon hinnastossa on tietoa muun muassa veden perus- ja käyttömaksuista sekä liittymismaksuista. Osana vesihuollon hinnastoa on myös palvelumaksuhinnasto, jossa on tietoa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen maksuista esimerkiksi uuden kiinteistön rakentajalle. Lisäksi palvelumaksuhinnastossa on tietoa vesimittareiden huolto- ja vaihtokustannuksista sekä erilaisten huoltoon liittyvien töiden hinnoista. Osana hinnastoa on myös sprinklerimaksuhinnasto. HSY:n hallitus päätti 14.10.2022 kokouksessaan 1.1.2023 alkaen voimassa olevat HSY:n vesihuollon hinnat. Lisätietoja HSY:n vesihuollosta löytyy osoitteesta www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/

Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt 1.11.2022

Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt, meddelade med stöd av 91 § i avfallslagen (646/2011). Dessa allmänna avfallshanteringsföreskrifter träder i kraft i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda och Kyrkslätt den 1 november 2022. Vad gäller separatinsamlingsskyldigheterna tillämpas dock övergångstider.

Jätehuollon hinnasto 2023

Jätehuollon hinnastomme on voimassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Hinnastossa on tietoa kiinteistöjen jätemaksuista, jäteastioiden koosta ja tyhjennysrytmeistä. Voit tutustua Sortti-asemille tuotavien jätteiden hintoihin ja Ämmässuolla vastaanotettavien jätteiden käsittelymaksuihin. Hinnastossa on tietoa myös isojen esineiden Sortti-nouto-palvelusta ja sen hinnoista. HSY:n hallitus päätti jätehuollon hinnat 14.10.2022. Hinnat astuvat voimaan 1.1.2023.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset 1.11.2022 alkaen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (jäljempänä HSY) hoitaa Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sekä sopimuksen nojalla Kirkkonummen puolesta kunnalliset jätehuollon tehtävät. Kunnalle kuuluvista jätehuollon tehtävistä säädetään jätelaissa (646/2011) sekä jäteasetuksessa (978/2021). Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset on annettu 23.9.2022 jätelain (646/2011) 91 §:n nojalla. Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa, Vantaalla ja Kirkkonummella 1.11.2022 lukuun ottamatta erilliskeräysvelvoitteita koskevia siirtymäaikoja.

Vastuullisuus 2021

Vastuullisuusraportti kuvaa vuoden 2021 oleellisimmat tekijät ympäristövastuu, taloudellisen vastuun ja sosiaalisen vastuun osalta. Vastuullisuus sisältyy keskeisenä tekijänä strategiaamme. Valitsimme raportoitavat tavoitteet ja tulokset strategiamme ja sidosryhmiemme tärkeinä pitämien aiheiden pohjalta. Raportoimme Global Reporting Initiative GRI-viitekehyksen mukaisesti.

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2021

Vuosittain HSY laatii raportin pääkaupunkiseudun ilmanlaadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2021

HSY:n jätehuollon tärkeimpänä tehtävänä on pääkaupunkiseudun asuinkiinteistöjen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan jätehuollon järjestäminen. Tämän vuositilaston tarkoituksena on esittää keskeiset jätehuollon operatiivisen toiminnan volyymia kuvaavat tilastot. Vuositilasto on tarkoitettu pääasiassa HSY:n omaan käyttöön, mutta sen tietosisältö on hyödynnettävissä myös ulkopuolisten tahojen tiedon tarpeeseen.

SeutuData'21

SeutuData on Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kerran vuodessa tuottama aineistokokoelma, jota on julkaistu vuodesta 1997 alkaen. Aineistokokoelma sisältää ajankohtaiset ja keskeisimmät pääkaupunkiseudun suunnittelua palvelevat rekisteri-, kartta- ja suunnitteluaineistot. Aikaisemmin tuote tunnettiin nimellä SeutuCD

Seutulan puujätteen käsittelykentän toiminta vuonna 2021

Tämä raportti perustuu Seutulan puujätteen käsittelykentän alueelle myönnettyyn ympäristölupaan ja ympäristöluvan mukaisiin tarkkailusuunnitelmiin. Joiltain osin toimintoja on tarkasteltu ympäristöluvan vaatimuksia laajemmin.