Sök efter en publikation

Senaste utgåvor

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen toiminta vuonna 2023

Tämä raportti perustuu HSY:n Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueelle myönnettyihin ympäristölupiin ja ympäristölupien mukaisiin tarkkailusuunnitelmiin sekä hallinto-oikeuksien päätöksiin. Luvat ja tarkkailusuunnitelmat on koottu tämän raportin lukuun 3. Raportti huomioi soveltuvin osin myös ne luvat, joista on valitettu, eivätkä siten ole vielä lainvoimaisia. Käyttö- ja päästötarkkailu on koottuna pääosin laitoksia/toimintaa koskeviin lukuihin ja ekoteollisuuskeskuksen ympäristötarkkailut lukuun 15.

Ilmanlaatu Ämmässuolla 2023

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella tehtävien ilmanlaadun mittausten vuosiraportti

Loppuraportti Circular Green Blocks

Loppuraportti Circular Green Blocks - Kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina -kumppanuushankkeesta

Jakamistalousratkaisut kaupunkitilassa

Selvityksessä kuvataan jakamistalousratkaisujen sijoittamisessa huomioon otettavia asioita kaupunkitilassa. Selvitys tehtiin viiden kaupungin osalta: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere ja Lahti.

Jätehuollon hinnasto 2024 - liite jätetaksojen perusteluista

Jätetaksaa sovelletaan 1.1.2024 alkaen HSY:n järjestämässä jätehuollossa Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan muodostamalla alueella.

Vattenförsörjningens prislista och tjänsteprislista 2024

I prislistan för vattenförsörjning finns det information bland annat om grund- och bruksavgifter för vatten samt anslutningsavgifter. Som en del av prislistan för vattenförsörjning finns det även en tjänsteprislista som innehåller information om avgifterna för anslutningen till vatten- och avloppsnätet till exempel till byggaren av en ny fastighet. Dessutom innehåller tjänsteprislistan information om underhålls- och utbyteskostnader av vattenmätare samt kostnader för olika arbeten som gäller underhåll. Information finns även om sprinkleravgifter. HRM:s styrelse bestämde på sitt möte 13.10.2023 om priserna för HRM:s vattenförsörjning som är giltiga från och med 1.1.2024. Mer information om HRM:s vattenförsörjning finns på adressen hsy.fi/sv/vatten-och-avlopp/

Waste management service fees 2024

The price list is valid in Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen and Kirkkonummi. This price list includes information about the properties’ waste management service fees, size of the waste containers and collection frequencies. You can find information about the fees of waste delivered to the Sortti Stations and treatment fees of waste received at the Ämmässuo Waste Treatment Centre. The price list also includes information concerning the Sortti pickup service for large objects and related fees. The Board of Directors of HSY decided on the prices in their meeting 13.10.2023. Prices are in effect from 1 January 2024 onwards.

The pricelist and service fee price list for HSY Water Services 2024

The water services price list includes information about basic rates, metered charges and connection fees, among other things. A service fee price list, included in the water services price list, details water and sewer network connection fees for people building a new property, for example. The service fee price list also includes information regarding the costs of work related to the maintenance and changing of water meters and the prices of various maintenance-related works. The list also includes information about sprinkler fees. In the meeting of 13 October 2023, the Board of Directors of HSY decided the prices of water services that are in effect from 1 January 2024 onwards. Further information about the water services of HSY can be found from hsy.fi/en/water-and-sewers/

Prislista för avfallshantering 2024

Gäller i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Prislistan innehåller information om fastigheternas avfallsavgifter, avfallskärlens storlek och tömningsfrekvenser, avgifter för tömning av slamavskiljare och samlingsbrunnar, avgifterna för avfall som ska föras till Sortti-stationerna, om Sortti-avhämtning för stora föremål och dess priser, om avgifterna för hantering av avfall som tas emot vid Käringmossens ekoindustricentral och om avgifter för farligt avfall. HRM:s styrelse beslutade om priser för år 2024 i ett möte den 13 oktober 2023. Priserna är giltiga från och med 1.1.2024.

Vesihuollon hinnasto ja palvelumaksuhinnasto 2024

Vesihuollon hinnastossa on tietoa muun muassa veden perus- ja käyttömaksuista sekä liittymismaksuista. Osana vesihuollon hinnastoa on myös palvelumaksuhinnasto, jossa on tietoa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen maksuista esimerkiksi uuden kiinteistön rakentajalle. Lisäksi palvelumaksuhinnastossa on tietoa vesimittareiden huolto- ja vaihtokustannuksista sekä erilaisten huoltoon liittyvien töiden hinnoista. Osana hinnastoa on myös sprinklerimaksuhinnasto. HSY:n hallitus päätti 13.10.2023 kokouksessaan 1.1.2024 alkaen voimassa olevat HSY:n vesihuollon hinnat. Lisätietoja HSY:n vesihuollosta löytyy osoitteesta www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/

Kiertotalouden käsitteitä

Käsiteluetteloon on valittu erityisesti HSY:n toiminnassaan käyttämiä termejä sekä termejä pääkaupunkiseudun kaupunkien tarpeista lähtien. Käsiteluetteloa voidaan käyttää apuna, kun valitaan osuvimpia termejä kuvaamaan toimijan tavoitteita/toimia/tuloksia. Luetteloa päivitetään tarpeen mukaan. OBS. Dokumentet har publicerats även på svenska.

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2022

Vuosittain HSY laatii raportin pääkaupunkiseudun ilmanlaadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2022

Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistetaan Suomen kahdella suurimmalla jätevedenpuhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suomenojalla. Puhdistamoiden toiminnasta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY. Tämä on vuosiyhteenveto puhdistamoiden toiminnasta.

SeutuData'22

SeutuData on Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kerran vuodessa tuottama aineistokokoelma, jota on julkaistu vuodesta 1997 alkaen. Aineistokokoelma sisältää ajankohtaiset ja keskeisimmät pääkaupunkiseudun suunnittelua palvelevat rekisteri-, kartta- ja suunnitteluaineistot. Aikaisemmin tuote tunnettiin nimellä SeutuCD

Jätehuollon hinnasto 2024

Jätehuollon hinnastomme on voimassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Hinnastossa on tietoa kiinteistöjen jätemaksuista, jäteastioiden koosta ja tyhjennysrytmeistä. Voit tutustua Sortti-asemille tuotavien jätteiden hintoihin ja Ämmässuolla vastaanotettavien jätteiden käsittelymaksuihin. Hinnastossa on tietoa myös isojen esineiden Sortti-nouto-palvelusta ja sen hinnoista. HSY:n hallitus päätti jätehuollon hinnat 13.10.2023. Hinnat astuvat voimaan 1.1.2024.