Prislista för avfallshantering 2024 – bilaga med grunderna till avfallstaxorna

Information

Utgivare:
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
Datum:
18.10.2023
Nyckelorden: prislista, avfallshantering
Språk: sv
Sidor: 16
Kontaktuppgifter:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100
00066 HSY
puhelin 09 1561 2110
www.hsy.fi

1 § Avfallstaxans tillämpningsområde och grunder

Denna avfallstaxa tillämpas på den avfallshantering som ordnas av HRM i Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kyrkslätt och Vanda. Taxan tillämpas på de avfallshanteringstjänster som HRM i enlighet med 32 § och 32 a § i avfallslagen (646/2011) är skyldig att ordna samt 33 § i avfallslagen om HRM:s skyldighet att i andra hand ordna avfallshantering. Avfallsavgifterna för avfallshanteringstjänster som hör till HRM:s ansvar i andra hand presenteras i denna taxa i samband med avfallsavgifterna för avfallshanteringstjänster som hör till HRM:s organiseringsansvar.

På den avfallshantering som ordnas av HRM tillämpas dessutom Föreskrifterna om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt (hsy.fi)

Fastighetsinnehavaren eller annan avfallsinnehavare, vars avfallshantering eller avfallsbehandlingstjänster ordnas av HRM, är skyldig att betala en avfallsavgift enligt avfallstaxan.

HRM fastställer och debiterar avfallsavgifterna enligt denna avfallstaxa. Avfallsavgifterna enligt avfallstaxan inkluderar alla kostnader enligt avfallslagen om ordnande och genomförande av avfallshanteringen, vilka består av insamling, transport och hantering av avfall samt information, rådgivning och administration. Med avfallsavgiften täcks även kostnaderna för avveckling av avstjälpningsplatser och efterhantering, samt de långsiktiga investeringar som hör samman med byggandet av den infrastruktur som behövs för att uppfylla avfallshanteringsskyldigheten.

I enlighet med avfallslagen (646/2011) ska avfallsavgifterna motsvara den servicenivå som HRM erbjuder, uppmuntra till minskad mängd avfall och skadliga effekter samt, om det är möjligt, uppmuntra till avfallshantering enligt prioritetsordning. Syftet med avfallsavgifterna är att de ska vara jämlika och rimliga i förhållande till servicenivån så, att HRM:s kunder, kundgrupper eller olika delar av verksamhetsområdet inte utan motiverade grunder försätts i en avvikande ställning.