Sortti-asemien kotitalousasiakkaan sopimusehdot 1.4.2021 alkaen

Tiedot

Julkaisija:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Päivämäärä:
29.9.2021
Julkaisun nimi:
Sortti-asemien kotitalousasiakkaan sopimusehdot 1.4.2021 alkaen
Kieli: fi
Sivuja: 1
Yhteystiedot:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100
00066 HSY
puhelin 09 156 11
faksi 09 1561 2011
www.hsy.fi

Kotitalousasiakkaan sopimusehdot

1 Yleistä

Näitä sopimusehtoja noudatetaan Sortti-asemien kotitalousasiakkaiden jätehuoltopalveluissa. Sopimuksen perusteella 18 vuotta täyttänyt asiakas voi toimittaa jätettä HSY:n Sortti-asemille ja HSY laskuttaa palvelut laskulla. Sopimus ei sido asiakasta toimittamaan jätettä HSY:lle. Jätemaksut määräytyvät kulloinkin voimassa olevan HSY:n hinnaston perusteella.

HSY vastaanottaa ainoastaan ympäristölupiensa mukaisia jätteitä, jotka määränsä ja laatunsa puolesta soveltuvat HSY:n vastaanottoon. HSY:llä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta asiakkaan toimittamaa jätettä, mikäli käsittelykapasiteettia ei ole, toimitettava jäte ei ole HSY:n ympäristölupien mukaista tai jätteen vastaanoton estää muu perusteltu syy.

HSY:llä on oikeus muuttaa tämän sopimuksen mukaisia ehtoja ilman asiakkaalta etukäteen saatua suostumusta. Tällaisista muutoksista ilmoitetaan esimerkiksi laskun tai muun viestinnän yhteydessä. Jatkamalla asiointia asiakas on hyväksynyt muuttuneet sopimusehdot.

2 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan lomakkeessa mainittuna päivänä. Sopimuksen voimassaolo päättyy automaattisesti kolmen vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta, ellei sopimuksen voimassaolo ole päättynyt tätä aikaisemmin muusta syystä.

Sopimus voidaan molemmin puolin irtisanoa päättyväksi välittömästi tai määrättynä päivänä. Sopimuksen irtisanominen on mahdollista sähköisesti eSortti-palvelussa, puhelimitse HSY:n asiakaspalvelun kautta tai käymällä henkilökohtaisesti Sortti-asemalla. Irtisanomisen tapahduttua jäljellä oleva velka maksetaan loppuun voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti.

Päättymispäivän jälkeen tämän sopimuksen mukainen asiakkuus HSY:hyn päättyy automaattisesti. Sopimuksen päätyttyä asiakkaan Sortti-kortti poistetaan käytöstä, minkä jälkeen Sortti-korttia ei voi enää käyttää.

3 Sortti-kortti

Sortti-kortti voidaan myöntää hakemuksen perusteella Sortti-asemien kotitalousasiakkaalle, jolloin asiakas tekee palvelusta ja sen laskutuksesta tämän sopimuksen. Hakemuksen voi jättää henkilökohtaisesti Sortti-asemalle tai täyttää hakemus sähköisessä eSortti-palvelussa.

Hyväksytyn hakemuksen perusteella HSY luo 18 vuotta täyttäneelle kotitalousasiakkaalle Sortti-kortin, jolloin maksutavaksi on mahdollisuus valita lasku. Sortti-korttia tarvitaan myös itsepalvelupäätteillä asiointiin Sortti-aseman portin puomista sisäänpääsyä varten. Laskua vastaan tapahtuva asiointi Sortti-asemalla edellyttää joko erillistä Sortti-korttia tai Sortti-kortin ominaisuuksien tallentamista asiakkaan viivakoodilliseen henkilökorttiin.

Sortti-kortti on maksuton. Sortti-korttia käytettäessä on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

HSY tallentaa asiakkaan henkilötunnuksen rekisteriinsä laskutusta varten. Asiakas suostuu antamiensa tietojen tallentamiseen HSY:n rekistereihin. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan laskutus- ja postiosoitteen ja muiden tietojen muutoksista välittömästi HSY:lle. Lisäksi asiakas suostuu siihen, että HSY saa hankkia tarpeelliset luottotiedot sekä muut luotto- ja asiakassuhteen kannalta tarpeelliset tiedot sopimusta tehdessä sekä tarvittaessa sopimuskauden aikana.

HSY käsittelee voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti rekisterinpitäjänä asiakasta koskevia henkilötietoja täyttääkseen tämän sopimuksen mukaiset sekä lakisääteiset velvoitteensa ja hoitaakseen sopimukseen perustuvien jätemaksujen laskutuksen ja perinnän. Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä myös muihin lakisääteisiin tarkoituksiin.

Asiakas voi päivittää tietojaan tai päättää sopimuksen joko henkilökohtaisesti asioimalla Sortti-asemalla, puhelimitse HSY:n asiakaspalvelussa tai käyttämällä sähköistä eSortti-palvelua eSortissa. eSortissa asioidaan vahvasti tunnistautuneena käyttäen Suomi.fi-tunnistautumista.

Mikäli asiakas on luonut eSortti-palvelussa Sortti-kortille PIN-koodin, asiakkaalla on mahdollisuus tunnistautua ja asioida Sortti-kortilla eSortti-verkkokaupassa. Tällöin eSortti-verkkokaupassa tunnistaudutaan Sortti-kortin numerolla sekä PIN-koodilla. eSortti-verkkokaupassa tulee hyväksyä jokaisen tilauksen yhteydessä eSortin toimitusehdot.

Sortti-kortti on henkilökohtainen ja sitä tulee säilyttää huolellisesti. Asiakas on vastuussa kortistaan ja sen käytöstä. Kortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi HSY:lle. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista Sortti-korttia koskevista muutoksista välittömästi HSY:n jätehuollolle. Asiakas vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä vain, jos hän on luovuttanut sen toiselle tai jos kortin joutuminen toisen haltuun johtuu huolimattomuudesta, joka ei ole lievää, tai hän menetettyään kortin hallinnan muulla tavoin on laiminlyönyt ilmoittamisen siitä HSY:lle viipymättä sen havaittuaan. Sen jälkeen, kun HSY on vastaanottanut Sortti-kortin katoamisilmoituksen, asiakas ei ole enää vastuussa kortista.

HSY:llä on oikeus estää kortin käyttö, jos kortin käytön turvallisuus on vaarantunut, on syytä epäillä, että korttia käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti tai on vaara siitä, että asiakas ei kykene täyttämään maksuvelvoitettaan on huomattavasti kohonnut.

Asiakkaalla on mahdollisuus asioida Sortti-kortilla Sortti-asemien itsepalvelupäätteillä. Itsepalvelupäätteellä maksutavaksi voi valita maksukortin tai laskun.

4 Jätemaksut ja laskutus

HSY laskuttaa vastaanotetusta jätteestä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen jätemaksun.

Asiakas voi maksaa jätemaksun maksukortilla asioinnin yhteydessä tai HSY laskuttaa palvelun viikon kokoomalaskulla jälkikäteen. Maksuaika alkaa laskun päiväyksestä. Myöhästyneistä maksuista peritään viivästyskorko jätelain 83 §:n mukaan.

HSY ei liitä Sortti-aseman tositteita laskuun. Asiakas voi tarkistaa laskunsa vertaamalla sitä Sortti-asemalla asioinnin yhteydessä saamiinsa tositteisiin. Tositteella mahdollisesti esiintyvät epäselvyydet asiakkaan on selvitettävä välittömästi asioinnin yhteydessä HSY:n henkilöstön kanssa. Asiakas voi myös tarkastella asiointitapahtumia ja tositteitaan sähköisessä eSortti-palvelussa.

Sortti-kortilla tehdyt laskutushetkeen mennessä kirjatut, yhden kalenteriviikon aikana tehdyt ostot laskutetaan kerralla, jolloin maksuaikaa on 21 päivää laskun päiväyksestä. Jos kuukausi vaihtuu kalenteriviikon aikana, asiakkaalle voidaan lähettää kaksi laskua.

Jätemaksu on ulosottokelpoinen maksu ilman tuomiota tai päätöstä.

Jos maksun suorittaminen on viivästynyt tai asiakas on muutoin menetellyt näiden sopimusehtojen vastaisesti, HSY:llä on oikeus keskeyttää jätteen vastaanottaminen laskua vastaan. Jos laskussa on virhe, asiakkaalla on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta huomautus HSY:lle. Jätemaksu on maksettava viimeistään jätelaskussa tai huomautuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta.

5 Asiointia Sortti-asemalla koskevat ehdot

Laskutusasiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä tai käytettävä tunnistautumiseen vahvaa tunnistautumista HSY:n antamien ohjeiden mukaisesti.

Asiakas sitoutuu tuomaan Sortti-asemalle vain asemalla vastaanotettavia jätejakeita. Asiakas sitoutuu lajittelemaan tuomansa jätteen HSY:n lajitteluohjeiden, asemilla olevien opasteiden sekä henkilökunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Jätteen tuoja vastaa kuorman ohjeiden mukaisesta purkamisesta ja liikennöintiohjeiden mukaisesta ajamisesta. HSY:llä on oikeus veloittaa jätteen tuojalta tämän virheellisestä toiminnasta HSY:lle aiheutuneet ylimääräiset kustannukset.

Asiakas sitoutuu jätettä tuodessaan ilmoittamaan toimittamansa jätelajit ja -määrät.

HSY:llä on oikeus keskeyttää tai lopettaa jätteen vastaanotto ylivoimaisen esteen johdosta. HSY ei vastaa jätteen vastaanoton keskeyttämisestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

6 Sopimusrikkomuksen seuraamukset

HSY:llä on oikeus kieltäytyä jätteen vastaanottamisesta laskua vastaan, jos maksun suoritus on viivästynyt tai jos asiakas on muutoin menetellyt sopimusehtojen vastaisesti. Lisäksi HSY:llä on oikeus kieltäytyä vastaanotosta laskua vastaan asiakkaan muun maksuhäiriön vuoksi.

HSY:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi asiakkaan maksuhäiriön tai olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, jolloin myös Sortti-kortti poistetaan välittömästi käytöstä. Sopimuksen purkauduttua HSY:llä on oikeus vaatia suoritusta saatavistaan, vaikka saatava ei olisi vielä erääntynyt.

Asiakas on vastuussa HSY:lle virheellisen menettelynsä tai laiminlyöntinsä aiheuttamista kustannuksista.

HSY ei vastaa asiakkaalle aiheutuneesta työn tai tuotannon keskeytyksestä, menetetystä työansiosta eikä mistään muustakaan välillisestä vahingosta.