Ruskeasannan Sortti-aseman toiminta vuonna 2021

Tiedot

Julkaisija:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Tekijät: Minna Ruokolainen, Marjut Mäntynen
Päivämäärä:
17.3.2022
Julkaisun nimi:
Ruskeasannan Sortti-aseman toiminta vuonna 2021
Kieli: fi
Sivuja: 6
Yhteystiedot:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100
00066 HSY
puhelin 09 156 11
faksi 09 1561 2011
www.hsy.fi

Toiminta

HSY / Kai Widell

Yleistä Ruskeasannan Sortti-aseman toiminnasta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 11.12.2020 myöntänyt ympäristöluvan nro 448/2020 (dnro ESAVI/10965/2019) Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) Vantaan Ruskeasannassa sijaitsevalle Sortti-asemalle. Tämä vuosiraportti perustuu edellä mainittuun ympäristölupapäätökseen.

Ruskeasannan Sortti-asema avattiin syyskuussa 2015. Sortti-aseman pinta-ala on 2,2 hehtaaria.

Ruskeasannan Sortti-asemalle tuodut jätteet voi maksaa asiakaspalvelupisteessä tai itsepalveluna. Uusittu itsepalveluratkaisu otettiin täysmittaiseen käyttöön 1.4.2021, jonka myötä asiakkailla on mahdollisuus kirjata ja tarvittaessa maksaa tuomansa jätteet joko asemalla itsepalvelulaitteita käyttäen tai ennakkoon eSortti.fi-palvelussa.

Ruskeasannan Sortti-asemalla vastaanotetaan jätettä maanantaista perjantaihin kello 7.00–21.00. Ympäristöluvan mukaisesti asemalla olisi mahdollista ottaa jätettä vastaan myös lauantaisin ja sunnuntaisin kello 9.00-18.00, mutta tätä mahdollisuutta ei ole vielä käytetty. Aiempina vuosina Sortti-asema on ollut avoinna myös kolmena kevätlauantaina, mutta vuonna 2021 lauantaiaukiolosta luovuttiin tilapäisesti koronatilanteen vuoksi.

Kävijämäärät

Sortti-asemilla on käytössä laskutusjärjestelmä, johon kirjataan kävijätiedot. Kävijämäärät on esitetty kuvassa 1 sekä liitteessä 4.

Vastaanotetut jätteet ja jätteiden varastointi

Vuosittain vastaanotettujen jätteiden määrät saadaan asemalta poiskuljetetuista jätemääristä. Vuonna 2021 vastaanotetut jätteet on esitetty liitteessä 1. Sekä vaarattomat (tavanomaiset) jätteet että vaaralliset jätteet ovat peräisin pääkaupunkiseudulta.

Tiedot jätekuormista, joita ei voitu ottaa vuonna 2021 vastaan Ruskeasannan Sortti-asemalla, on esitetty liitteessä 3.

Raportointivuoden lopussa varastossa olevien tavanomaisten jätteiden ja vaarallisten jätteiden määrät sekä jätenimikkeet ovat liitteessä 2.

Vuonna 2021 Ruskeasannan Sortti-asemalla kyllästetyn puujätteen vastaanottomäärä (608 t/a) ylitti 20 %:lla ympäristöluvan mukaisen enimmäismäärän (500 t/a). Näkemyksemme mukaan ylitys johtui vuosien 2020-2021 aikana (korona-aika) lisääntyneistä kotitalouksien (ulkotilojen) remontoinneista ja kyllästetyn puujätteen vastaanottopaikkaverkoston pienemisestä, joiden yhteisvaikutuksesta vastaanottomäärät ovat kasvaneet Sortti-asemalla. Vastaanotetun kyllästetyn puun määrä on kasvanut vuodesta 2018 vuoteen 2021 n. 58 %. Vuoden 2021 kertavarastomäärä ei kuitenkaan ole ylittynyt luvan sallimasta enimmäismäärästä.

Sekajäte toimitettiin energiahyötykäyttöön Vantaan Energian jätevoimalaan. Jätevoimalan käyttöseisokkien aikana sekajäte toimitettiin välivarastoon HSY:n Ämmässuon ekokeskukseen ennen kuljettamista jätevoimalaan. Polttoon kelpaamaton sekajäte käsiteltiin Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa murskaamalla ja seulomalla. Käsittelystä syntyneet jakeet hyödynnettiin joko kaatopaikan rakenteissa materiaalina tai energiana jätevoimalassa.

Ruskeasannan Sortti-asemalla asiakkaiden lajittelumahdollisuuksia on laajennettu palamattoman materiaalin keräämisellä erillisille jätelavoille (rakennuskiviaines eli betoni sekä rakennus- ja purkujäte eli lasi, villa ja posliini). Lisäksi Sortti-asemalla vastaanotetaan kodin käyttökelpoista pientavaraa yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa. Sortti-asemalla erilliskerätään myös puhdasta (maalaamatonta) puuta pinnoitetun puun lisäksi.

Ruskeasannan Sortti-asemalla erilliskerätystä muovijätteestä osa toimitettiin koekäsittelyyn Remeo Oy:lle. Loput muovit toimitettiin välivarastoitavaksi paalattuna Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen.

Eristevilla toimitetaan kierrätykseen Eko-Expert Oy:lle.

Alueen hoito

Sortti-aseman alueen siisteyttä hoidetaan urakoitsijan toimesta. Asemalla käy harjakone kesäaikaan viisi kertaa viikossa, jolloin samalla kerätään myös ympäristön irtonaiset roskat. Urakoitsija huolehtii myös alueen tienvarsien siivoamisesta.

Haittaeläimistä alueella esiintyy jyrsijöitä. Niitä torjutaan ulkopuolisen toimijan Anticimex Oy:n toimesta myrkyttömillä sähköisillä Smartbox-ansoilla. Sortti-aseman hygieniaraportti on esitetty liitteessä 7.

HSY on panostanut Ruskeasannan Sortti-aseman rakentamisessa ympäristöystävällisyyteen. Rakentamisessa on käytetty laadukkaita kierrätysmateriaaleja. Rakennuksissa on viherkatot ja sähköä tuotetaan aurinkoenergialla.

Aurinkovoimalan nimellisteho on 6,36 kWp ja tuotto vuonna 2021 oli 5,7MWh. Sortti-aseman kokonaissähkökulutus vuonna 2021 oli 262 MWh.

Alueen sadevedet kerätään talteen ja niitä voidaan käyttää piha-alueen puhdistukseen.

Polttoaineen varastointi, työkoneiden tankkaus ja huollot

Ruskeasannan Sortti-aseman työkoneissa on käytetty polttoaineena dieselöljyä, jota kului vuoden 2021 aikana noin 4 761 litraa.

Työkoneiden tankkaukset suoritetaan Sortti-aseman huoltohallin vieressä sijaitsevalla erillisellä tankkauspisteellä. Säiliö on katettu ja se on teräsbetonoidun alustan päällä. Betonilaatan vieressä on 40 mm paksu tiivisasfaltti.

Polttoaine varastoidaan 100 % valuma-altaalla varustetussa, maanpäällisessä 1 450 litran säiliössä. Säiliö on valmistettu määräysten ja standardien SFS 2733 mukaan. Tankkaus suoritetaan pistoolilla, jossa on ylitäytön ja laponestin. Pumpussa on virtausmittari, jolla seurataan tankattua määrää sekä säiliössä jäljellä olevaa polttoainemäärää.

Tankkauspisteen hulevedet johdetaan öljynerotuksen, suljettavan näytteenottokaivon ja hulevesialtaan kautta ojaan.

Alueella on saatavilla imeytysainetta mahdollisen vahingon sattuessa ja tankkausalueen vieressä on jauhesammutin.

Työkoneet ja vaihtolavat huolletaan ja korjataan Ruskeasannan Sortti-aseman huoltohallissa. Lattia on käsitelty BASF Mastertop 310 pinnoitteella. Pinnoitteelle on ominaista alhainen öljyn, rasvan ja veden imukyky. Huoltohallin lattian keskeltä hulevedet johdetaan hiekan- (HEK 40LK) ja öljynerottimen (Euro PEK) kautta jätevesiviemäriin.

Toiminnassa syntyneet vaaralliset jätteet eli laitteiden öljynvaihdoissa muodostuneet jäteöljyt, on toimitettu Kivikon vaarallisten jätteiden asemalle välivarastoon, josta ne vietiin Lassila & Tikanoja Oyj:lle jatkokäsittelyyn.

HSY:n kilpailuttamien urakoitsijoiden tulee käyttää urakoiden hoitamisessa vähintään euro-5 normin vaatimusten mukaisella moottorilla varustettuja autoja. Jätteiden siirtokuljetuksissa käytetään yrityksiä, joilla on Uudenmaan ELY- keskuksen päätös jätehuoltorekisteriin merkitsemisestä.

Ympäristö-, laatu- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät

HSY:n toimintajärjestelmä täyttää kansainväliset laatu-, ympäristö-, sekä työterveys- ja työturvallisuusstandardien sertifiointivaatimukset. Käytettävät standardit ovat laadunhallinnan osalta ISO 9001, ympäristöasioiden osalta ISO14001 ja työterveys- ja työturvallisuusasioiden osalta ISO 45001. Nämä kattavat myös Ruskeasannan Sortti-aseman toiminnan. Ympäristöasioiden jatkuvaa parantamista seurataan sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla, ympäristölupamääräysten säännöllisellä seurannalla ja raportoinnilla sekä tunnistamalla, arvottamalla ja tarkastamalla ympäristönäkökohdat säännöllisesti.

Työsuojelu ja -turvallisuus

Ruskeasannan Sortti-asemalla järjestettiin vuonna 2021 kaksi turvallisuuskävelyä (10.5.2021 ja 6.10.2021). HSY:n jätehuollon Aluepalvelut-yksikön työsuojelun koordinaatiokokous pidettiin 18.6.2021.

Vuonna 2021 järjestettiin koko Aluepalvelut-yksikön henkilöstölle suunnatut turvallisuuspäivät kahtena samansisältöisenä tilaisuutena etäkoulutuksina (8.11.2021 ja 15.11.2021). Tilaisuuksissa käsiteltiin mm. HSY:n ajankohtaisia työsuojeluasioita, työn egonomiaan ja työyhteisöön liittyviä asioita, poistumisturvallisuutta sekä kemikaaliturvallisuutta.

Viranomaistarkastukset

Ruskeasannan Sortti-aseman ympäristöluvan valvontaan liittyvä laaja määräaikaistarkastus pidettiin viimeksi 20.3.2020. Tarkastuksessa ei havaittu puutteita ja poikkeamat ympäristölupamääräyksistä olivat vähäisiä (puutarhajätteen, kyllästetyn puun ja vaarallisten jätteiden vastaanottomäärien ylitys lupamääräyksen mukaisista enimmäismääristä).

Vuonna 2021 asemalla ei pidetty viranomaistarkastuksia

Tehdyt huolto- ja korjaustoimenpiteet sekä investoinnit

Vuonna 2021 asemalla ei tehty korjausrakentamisen hankkeita.