Kivikon jätepalvelukeskuksen toiminta vuonna 2021

Tiedot

Julkaisija:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Tekijät: Minna Ruokolainen, Marjut Mäntynen
Päivämäärä:
17.3.2022
Julkaisun nimi:
Kivikon jätepalvelukeskuksen toiminta vuonna 2021
Kieli: fi
Sivuja: 9
Yhteystiedot:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100
00066 HSY
puhelin 09 156 11
faksi 09 1561 2011
www.hsy.fi

Toiminta

Kuvaaja: Suomen Ilmakuva Oy

Yleistä Kivikon jätepalvelukeskuksen toiminnasta

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) Kivikon jätepalvelukeskuksella on Etelä-Suomen aluehallintoviraston 18.12.2020 myöntämä ympäristölupa nro 469/2020 (dnro ESAVI/18588/2019). Lupa koskee vaarallisten jätteiden keräys-, lajittelu- ja välivarastointitoimintaa sekä Sortti-asemaa ja huoltohalleja. Tämä vuosiraportti perustuu edellä mainittuun ympäristölupapäätökseen.

Jätepalvelukeskus on aloittanut toimintansa vuonna 1990. Keskuksen pinta-ala on 7,5 ha. Keskuksessa sijaitsee Sortti-asema sekä vaarallisten jätteiden varasto. Osa keskuksen tiloista on vuokrattu.

Alueen hoito

Jätepalvelukeskuksen alueella ja sen lähiympäristössä ehkäistään jatkuvasti roskaantumista. Jätehuoltomääräyksissä edellytetään jätekuormien peittämistä niin, ettei niistä pääse kuljetuksen aikana roskia ympäristöön. Urakoitsija kerää ympäristöön levinneet roskat päivittäin.

Haittaeläimistä alueella esiintyy jyrsijöitä. Niitä torjutaan ulkopuolisen toimijan Anticimex Oy:n toimesta myrkyttömillä sähköisillä Smartbox-ansoilla. Jätepalvelukeskuksen hygieniaraportti vuodelta 2021 on esitetty raportin lopussa liitteessä 7.

Kivikon jätepalvelukeskuksessa on käytössä aurinkosähkövoimala, jonka nimellisteho on 64,8 kWp. Vuonna 2021 aurinkosähkövoimalan tuotto oli 57,92 MWh. Kokonaissähkönkulutus Kivikon jätepalvelukeskuksen alueella vuonna 2021 oli 517 MWh ja lämmönkäyttö 1111 MWh.

Polttoaineen varastointi, työkoneiden tankkaus ja huollot

Kivikon jätepalvelukeskuksen työkoneissa käytetään polttoaineena dieselöljyä, jota kului vuoden 2021 aikana noin 11 331 litraa. Työkoneiden tankkaukset suoritetaan vaarallisten jätteiden varaston takapihalla. Polttoaine varastoidaan tiiviillä asfalttialustalla (ABT) kaksoisvaipallisessa säiliössä. Tankkaus suoritetaan pistoolilla, jossa on sekä ylitäytön- että laponestin. Alueella on saatavilla imeytysainetta mahdollisen vahingon sattuessa.

Jätepalvelukeskuksen toiminnassa on käytetty työkoneiden puhdistukseen sekä Sortti-asemien vaihtolavojen ja vaarallisen jätteen konttien kunnossapitoon seuraavia aineita:

 • Kalustopesuaine 480 litraa
 • Ohenne 95 litraa
 • Pintamaali 310 litraa
 • Pohjamaali 350 litraa

Kalustopesuaineita käytetään keräyskaluston puhdistuksiin Kivikon jätepalvelukeskuksen varikkorakennuksen halleissa A, B ja K. Varikkorakennuksen halli B:n ruiskumaalaamotiloissa käytetään ohenteita, pinta- ja pohjamaaleja keräyskalustojen maalauksiin. Edellä mainituissa halleissa on umpikaivot.

Ympäristö-, laatu- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät

HSY:n toimintajärjestelmä täyttää kansainväliset laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusstandardien sertifiointivaatimukset. Käytettävät standardit ovat laadunhallinnan osalta ISO 9001, ympäristöasioiden osalta ISO 14001 ja työterveys- ja työturvallisuuden osalta ISO 45001. Nämä kattavat myös Kivikon jätepalvelukeskuksen toiminnan. Ympäristöasioiden jatkuvaa parantamista seurataan sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla, ympäristölupamääräysten säännöllisellä seurannalla ja raportoinnilla sekä tunnistamalla, arvottamalla ja tarkastamalla ympäristönäkökohdat säännöllisesti.

Työsuojelu ja -turvallisuus

Kivikon jätepalvelukeskuksessa järjestettiin vuoden 2021 aikana yhteensä 5 turvallisuuskävelyä, joiden kohteet ja ajankohdat olivat seuraavat:

 • Kivikon jätepalvelukeskuksen kiinteistöt ja ulkoalueet 1.6.2021 ja 24.11.2021
 • Kivikon Sortti-asema 28.4.2021 ja 13.10.2021
 • Vaarallisten jätteiden varasto 3.6.2021

HSY:n jätehuollon Aluepalvelut-yksikön työsuojelun koordinaatiokokous pidettiin 18.6.2021.

Vuonna 2021 järjestettiin koko Aluepalvelut-yksikön henkilöstölle suunnatut turvallisuuspäivät kahtena samansisältöisenä tilaisuutena etäkoulutuksina (8.11.2021 ja 15.11.2021). Tilaisuuksissa käsiteltiin mm. HSY:n ajankohtaisia työsuojeluasioita, työn egonomiaan ja työyhteisöön liittyviä asioita, poistumisturvallisuutta sekä kemikaaliturvallisuutta.

Viranomaistarkastukset

Kivikon jätepalvelukeskuksessa on pidetty ympäristöluvan mukainen määräaikaistarkastus edellisen kerran 8.9.2020. Vuonna 2021 tarkastusta ei pidetty.

Jätepalvelukeskuksessa pidettiin palotarkastus 1.12.2021. Palotarkastaja teki pieniä huomioita mm. opasteiden puuttumisesta ja puutteet korjattiin tarkastuksen jälkeen.

Tehdyt korjaustoimenpiteet sekä investoinnit

Vuonna 2021 Kivikon jätepalvelukeskuksen alueella tehtiin seuraavia korjausrakentamisen hankkeita:

 • Alueputkistosaneeraus, urakassa uusittiin alueen lämpö- ja vesijohtoja
 • Toimistorakennuksen A julkisivusaneeraus, jossa tehtiin pääsisäänkäynnin ja sosiaalitilojen yhteyteen katos
 • Toimistorakennus C kiinteistöön uusittiin ilmanvaihto- ja jäähdytyskoneet sekä sähköryhmäkeskukset
 • Jätepalvelukeskuksen työmääräykset kirjataan kunnossapitojärjestelmään (Novi by Pinja). Käytössä olevat laitteet ennakkohuolletaan laitevalmistajien ohjeistusten mukaisesti sekä tarkastetaan kolmannen osapuolen toimesta tarvittaessa.