Jätteen vastaanottopalveluita koskevat yleiset ehdot yritysasiakkaalle

Tiedot

Julkaisija:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Tekijät: Aino Moisio
Päivämäärä:
18.5.2022
Julkaisun nimi:
Jätteen vastaanottopalveluita koskevat yleiset ehdot yritysasiakkaalle
Kieli: fi
Sivuja: 1
Yhteystiedot:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100
00066 HSY
puhelin 09 156 11
www.hsy.fi

Jätteen vastaanottopalveluita koskevat yleiset ehdot yritysasiakkaalle (voimassa 1.6.2022 alkaen)

Määritelmiä

HSY tarkoittaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymää.

Asiakas tarkoittaa HSY:n jätehuoltopalvelun ostavaa yritystä.

Osapuoli tai osapuolet tarkoittaa HSY:tä ja asiakasta yhdessä tai erikseen.

TSV tarkoittaa jätelain 33 §:n mukaista toissijaista vastuuta, jolloin HSY tuottaa yritysasiakkaan palvelut perustuen jätteen haltijan tekemään palvelupyyntöön.

1. Yleistä

Näillä yleisillä ehdoilla tarkoitetaan asiakkaan sopimuksessa noudatettavia ehtoja, jotka koskevat HSY:n jätteen vastaanottopalveluita Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa, Sortti-asemilla sekä vaarallisen jätteen asemalla. Tämä sopimus ei sido asiakasta toimittamaan jätettä HSY:lle.

HSY:llä on oikeus muuttaa näitä yleisiä ehtoja ilman asiakkaalta erikseen saatua suostumusta. HSY ilmoittaa ehtojen muutoksista etukäteen esimerkiksi laskun tai muun viestinnän yhteydessä. HSY katsoo asiakkaan hyväksyneen muuttuneet ehdot, kun asiakas jatkaa asiointiaan HSY:llä.

HSY tuottaa asiakkaalle tämän sopimuksen perusteella jätehuoltopalvelut jätelain 33 §:n mukaisen toissijaisen vastuun (jatkossa: TSV) perusteella. Voimassa olevan sopimuksen perusteella asiakas voi toimittaa jätettä HSY:n Sortti-asemille, vaarallisen jätteen asemalle sekä Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen liitteessä 1 (Sortti-asemat ja vaarallisen jätteen asema) ja liitteessä 2 (ekoteollisuuskeskus) esitetyin palvelukohtaisin ehdoin.

HSY vastaanottaa ainoastaan ympäristölupiensa mukaisia jätteitä, jotka määränsä ja laatunsa puolesta soveltuvat HSY:n vastaanottoon. HSY:llä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta asiakkaan toimittamaa jätettä, mikäli käsittelykapasiteettia ei ole, toimitettava jäte ei ole HSY:n ympäristölupien mukaista tai jätteen vastaanoton estää muu perusteltu syy.

Osapuolten oikeuksia ja velvoitteita määriteltäessä otetaan asiakirjat huomioon seuraavassa järjestyksessä: lainsäädäntö, Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset, muut lainsäädäntöön perustuvat viranomaismääräykset ja -luvat, sopimus ehtoineen ja HSY:n hinnasto.

2. Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoittaminen

Yritys, jolla ei ole voimassa olevaa jätteen vastaanottopalvelua koskevaa sopimusta HSY:n kanssa, pyytää HSY:ltä TSV-palvelua. Tarkemmat ohjeet TSV-palvelupyynnön esittämiseksi on esitetty liitteessä 1 ja liitteessä 2.

Uuden asiakkaan palvelupyynnön saatuaan HSY tarkistaa sopimuksen solmimisehtojen täyttymisen. Sopimus tulee voimaan, kun HSY syöttää uuden asiakkaan palvelupyynnön tilaukseksi punnitusohjelmaan (ekoteollisuuskeskus) tai sopimuksessa mainittuna päivänä (Sortti-asemat ja vaarallisen jätteen asema).

Asiakas, joka ennakoi tarvitsevansa HSY:n TSV-palvelua vuosittain yli 2000 eurolla (ALV 0 %), on käytettävä Materiaalitori.fi -tietoalustaa ennen toissijaista jätehuoltopalvelua koskevan sopimuksen tekemistä HSY:n kanssa.

Sopimuksen HSY:n kanssa voi allekirjoittaa henkilö, jolla on oikeus kirjoittaa asiakkaana olevan yrityksen nimi. Sähköisessä asioinnissa HSY edellyttää asiakkaan vahvaa tunnistautumista.

Sopimuksen allekirjoittamalla asiakas vakuuttaa sopimuksessa ilmoittamansa tiedot oikeiksi ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Asiakas suostuu siihen, että HSY saa hankkia tarpeelliset luottotiedot sekä muut luotto- ja asiakassuhteen kannalta tarpeelliset tiedot sopimuksen tekohetkellä sekä sopimuskauden aikana.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta edelleen.

Asiakas suostuu antamiensa tietojen tallentamiseen HSY:n rekistereihin. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan laskutus- ja postiosoitteen, yrityksen Y-tunnuksen ja muiden tietojen muutoksista välittömästi HSY:lle.

3. Asiointi HSY:n jätteen vastaanottopaikoissa

HSY:n Sortti-asemilla ja vaarallisen jätteen asemalla asioinnissa käytetään Sortti-korttia, ekoteollisuuskeskuksessa punnituskoodia. Tarkemmat vastaanottopaikkakohtaiset asiointiohjeet on esitetty liitteissä 1 ja 2. Asiointiohjeiden lisäksi tulee noudattaa vastaanottopaikan palvelukohtaisia toimitusehtoja.

4. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Tämä sopimus on määräaikainen ja voimassa kolme vuotta. Sopimus voidaan sopia päättyväksi myös tätä aikaisemmin. HSY informoi hyvissä ajoin ennen sopimuksen päättymistä asiakasta.

Sopimuskauden päätyttyä HSY poistaa asiakkaan käytössä olleet punnituskoodit / Sortti-kortit.

Sopimus voidaan lisäksi molemmin puolin irtisanoa päättyväksi välittömästi tai määrättynä päivänä. Sopimuksen irtisanominen on mahdollista HSY:n asiakaspalvelun kautta. Sortti-asemien ja vaarallisen jätteen aseman sopimuksen voi irtisanoa myös eSortti-palvelussa. Irtisanomisen tapahduttua jäljellä oleva velka maksetaan loppuun voimassa olevien ehtojen mukaisesti.

5. Maksaminen ja laskutus

HSY laskuttaa palvelunsa jälkikäteen, erikseen sovittavaa laskutusväliä noudattaen, ensisijaisesti verkkolaskuina. Sortti-asemilla ja vaarallisen jätteen asemalla asioiville yritysasiakkaille tarjottavat muut maksutavat on esitetty liitteessä 1.

Laskutusperusteena käytettävät yksikköhinnat ovat kulloinkin voimassa olevan HSY:n hinnaston mukaiset. Hinnat on esitetty HSY:n verkkosivuilla saatavissa olevissa hinnastoissa. HSY pidättää oikeuden hintojen ja kulujen muutoksiin sekä hintojen korjaukseen, mikäli hinta on ilmoitettu virheellisesti teknisestä syystä.

Asiakas vastaa kaikista ostotapahtumista, jotka on tehty asiakkaalle myönnetyillä Sortti-korteilla / asiakkaan punnituskoodeilla.

Laskun maksuaika alkaa laskun päiväyksestä. Myöhästyneistä maksuista peritään viivästyskorko jätelain 83 §:n mukaan.

HSY ei liitä punnitustositteita laskuun. Asiakas voi tarkistaa laskunsa vertaamalla sitä punnitusten yhteydessä saamiinsa tositteisiin, jotka ovat asiakkaan saatavilla myös punnitusohjelmassa / eSortti-palvelussa. Punnitustositteella mahdollisesti esiintyvät epäselvyydet asiakkaan on selvitettävä välittömästi punnituksen yhteydessä HSY:n henkilöstön kanssa.

Jos laskussa on virhe, asiakkaalla on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta huomautus HSY:lle. Jätemaksu on maksettava viimeistään jätelaskussa tai huomautuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta.

Asiakas on vastuussa maksun suorittamisesta HSY:lle näiden ehtojen mukaisesti silloinkin, kun asiakkaalla on oikeus saada kustannuksista korvausta vakuutusyhtiöltä, julkisista varoista tai muista lähteistä.

Jätemaksu on ulosottokelpoinen maksu ilman tuomiota tai päätöstä.

6. Sopimusrikkomuksen seuraamukset

HSY:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi asiakkaan maksuhäiriön tai olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, jolloin myös Sortti-kortti / punnituskoodit lakkaavat toimimasta. Lisäksi HSY:llä on oikeus purkaa sopimus, mikäli asiakas on haettu tai hakeutunut konkurssiin, selvitystilaan, velkajärjestelyyn tai johonkin vastaavaan menettelyyn.

Mikäli asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt tai asiakas on menetellyt muutoin sopimusehtojen vastaisesti, HSY:llä on lisäksi oikeus tilapäisesti keskeyttää asiakkaan asiointioikeus lakkauttamalla Sortti-kortin / punnituskoodin käyttöoikeus.

Sopimuksen purkauduttua HSY:llä on oikeus vaatia suoritusta saatavistaan, vaikka saatava ei olisi vielä erääntynyt. Sopimuksen purkauduttua Sortti-kortin / punnituskoodin voimassaolo päättyy.

Asiakas on vastuussa toimittamansa jätteen laadusta, antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä niistä mahdollisista vahingoista, jotka virheellinen tieto HSY:lle tai kolmannelle aiheuttaa. Vastuu jätteestä siirtyy asiakkaalta HSY:lle sen jälkeen, kun asiakas on luovuttanut jätteen HSY:lle oikeilla tiedoilla. Mikäli asiakkaan toimittaman jäte-erän ominaisuudet eivät vastaa asiakkaan ilmoitusta, on HSY:llä lisäksi oikeus palauttaa jäte asiakkaalle tämän kustannuksella.

7. Muut ehdot

HSY:llä on oikeus asettaa jätteen vastaanottamisen edellytykseksi, että asiakas antaa HSY:lle pankkitakauksen tai muun HSY:n hyväksymän vakuuden HSY:n saatavien maksamisen vakuudeksi.

HSY:llä on oikeus keskeyttää tai lopettaa jätteen vastaanotto ylivoimaisen esteen johdosta. HSY ei vastaa ylivoimaisen esteen tai vastaavan asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamasta häiriöstä tai vahingosta, työn tai tuotannon keskeytyksestä, menetetystä työansiosta eikä mistään muustakaan välillisestä vahingosta.

HSY käsittelee voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti rekisterinpitäjänä asiakasta koskevia henkilötietoja, jotka asiakas on antanut HSY:lle, täyttääkseen tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa sekä hoitaakseen laskutuksen ja perinnän. Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä myös muihin lakisääteisiin tarkoituksiin.

Liitteet

Liite 1 Asiakkaan asiointiehdot HSY:n Sortti-asemilla ja vaarallisen jätteen asemalla

Liite 2 Asiakkaan asiointiehdot HSY:n Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa

Määritelmiä

HSY tarkoittaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymää.

Asiakas tarkoittaa HSY:n jätehuoltopalvelun ostavaa yritystä.

Osapuoli tai osapuolet tarkoittaa HSY:tä ja asiakasta yhdessä tai erikseen.

TSV tarkoittaa jätelain 33 §:n mukaista toissijaista vastuuta, jolloin HSY tuottaa yritysasiakkaan palvelut perustuen jätteen haltijan tekemään palvelupyyntöön.

1. Yleistä

Näillä yleisillä ehdoilla tarkoitetaan asiakkaan sopimuksessa noudatettavia ehtoja, jotka koskevat HSY:n jätteen vastaanottopalveluita Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa, Sortti-asemilla sekä vaarallisen jätteen asemalla. Tämä sopimus ei sido asiakasta toimittamaan jätettä HSY:lle.

HSY:llä on oikeus muuttaa näitä yleisiä ehtoja ilman asiakkaalta erikseen saatua suostumusta. HSY ilmoittaa ehtojen muutoksista etukäteen esimerkiksi laskun tai muun viestinnän yhteydessä. HSY katsoo asiakkaan hyväksyneen muuttuneet ehdot, kun asiakas jatkaa asiointiaan HSY:llä.

HSY tuottaa asiakkaalle tämän sopimuksen perusteella jätehuoltopalvelut jätelain 33 §:n mukaisen toissijaisen vastuun (jatkossa: TSV) perusteella. Voimassa olevan sopimuksen perusteella asiakas voi toimittaa jätettä HSY:n Sortti-asemille, vaarallisen jätteen asemalle sekä Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen liitteessä 1 (Sortti-asemat ja vaarallisen jätteen asema) ja liitteessä 2 (ekoteollisuuskeskus) esitetyin palvelukohtaisin ehdoin.

HSY vastaanottaa ainoastaan ympäristölupiensa mukaisia jätteitä, jotka määränsä ja laatunsa puolesta soveltuvat HSY:n vastaanottoon. HSY:llä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta asiakkaan toimittamaa jätettä, mikäli käsittelykapasiteettia ei ole, toimitettava jäte ei ole HSY:n ympäristölupien mukaista tai jätteen vastaanoton estää muu perusteltu syy.

Osapuolten oikeuksia ja velvoitteita määriteltäessä otetaan asiakirjat huomioon seuraavassa järjestyksessä: lainsäädäntö, Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset, muut lainsäädäntöön perustuvat viranomaismääräykset ja -luvat, sopimus ehtoineen ja HSY:n hinnasto.

2. Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoittaminen

Yritys, jolla ei ole voimassa olevaa jätteen vastaanottopalvelua koskevaa sopimusta HSY:n kanssa, pyytää HSY:ltä TSV-palvelua. Tarkemmat ohjeet TSV-palvelupyynnön esittämiseksi on esitetty liitteessä 1 ja liitteessä 2.

Uuden asiakkaan palvelupyynnön saatuaan HSY tarkistaa sopimuksen solmimisehtojen täyttymisen. Sopimus tulee voimaan, kun HSY syöttää uuden asiakkaan palvelupyynnön tilaukseksi punnitusohjelmaan (ekoteollisuuskeskus) tai sopimuksessa mainittuna päivänä (Sortti-asemat ja vaarallisen jätteen asema).

Asiakas, joka ennakoi tarvitsevansa HSY:n TSV-palvelua vuosittain yli 2000 eurolla (ALV 0 %), on käytettävä Materiaalitori.fi -tietoalustaa ennen toissijaista jätehuoltopalvelua koskevan sopimuksen tekemistä HSY:n kanssa.

Sopimuksen HSY:n kanssa voi allekirjoittaa henkilö, jolla on oikeus kirjoittaa asiakkaana olevan yrityksen nimi. Sähköisessä asioinnissa HSY edellyttää asiakkaan vahvaa tunnistautumista.

Sopimuksen allekirjoittamalla asiakas vakuuttaa sopimuksessa ilmoittamansa tiedot oikeiksi ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Asiakas suostuu siihen, että HSY saa hankkia tarpeelliset luottotiedot sekä muut luotto- ja asiakassuhteen kannalta tarpeelliset tiedot sopimuksen tekohetkellä sekä sopimuskauden aikana.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta edelleen.

Asiakas suostuu antamiensa tietojen tallentamiseen HSY:n rekistereihin. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan laskutus- ja postiosoitteen, yrityksen Y-tunnuksen ja muiden tietojen muutoksista välittömästi HSY:lle.

3. Asiointi HSY:n jätteen vastaanottopaikoissa

HSY:n Sortti-asemilla ja vaarallisen jätteen asemalla asioinnissa käytetään Sortti-korttia, ekoteollisuuskeskuksessa punnituskoodia. Tarkemmat vastaanottopaikkakohtaiset asiointiohjeet on esitetty liitteissä 1 ja 2. Asiointiohjeiden lisäksi tulee noudattaa vastaanottopaikan palvelukohtaisia toimitusehtoja.

4. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Tämä sopimus on määräaikainen ja voimassa kolme vuotta. Sopimus voidaan sopia päättyväksi myös tätä aikaisemmin. HSY informoi hyvissä ajoin ennen sopimuksen päättymistä asiakasta.

Sopimuskauden päätyttyä HSY poistaa asiakkaan käytössä olleet punnituskoodit / Sortti-kortit.

Sopimus voidaan lisäksi molemmin puolin irtisanoa päättyväksi välittömästi tai määrättynä päivänä. Sopimuksen irtisanominen on mahdollista HSY:n asiakaspalvelun kautta. Sortti-asemien ja vaarallisen jätteen aseman sopimuksen voi irtisanoa myös eSortti-palvelussa. Irtisanomisen tapahduttua jäljellä oleva velka maksetaan loppuun voimassa olevien ehtojen mukaisesti.

5. Maksaminen ja laskutus

HSY laskuttaa palvelunsa jälkikäteen, erikseen sovittavaa laskutusväliä noudattaen, ensisijaisesti verkkolaskuina. Sortti-asemilla ja vaarallisen jätteen asemalla asioiville yritysasiakkaille tarjottavat muut maksutavat on esitetty liitteessä 1.

Laskutusperusteena käytettävät yksikköhinnat ovat kulloinkin voimassa olevan HSY:n hinnaston mukaiset. Hinnat on esitetty HSY:n verkkosivuilla saatavissa olevissa hinnastoissa. HSY pidättää oikeuden hintojen ja kulujen muutoksiin sekä hintojen korjaukseen, mikäli hinta on ilmoitettu virheellisesti teknisestä syystä.

Asiakas vastaa kaikista ostotapahtumista, jotka on tehty asiakkaalle myönnetyillä Sortti-korteilla / asiakkaan punnituskoodeilla.

Laskun maksuaika alkaa laskun päiväyksestä. Myöhästyneistä maksuista peritään viivästyskorko jätelain 83 §:n mukaan.

HSY ei liitä punnitustositteita laskuun. Asiakas voi tarkistaa laskunsa vertaamalla sitä punnitusten yhteydessä saamiinsa tositteisiin, jotka ovat asiakkaan saatavilla myös punnitusohjelmassa / eSortti-palvelussa. Punnitustositteella mahdollisesti esiintyvät epäselvyydet asiakkaan on selvitettävä välittömästi punnituksen yhteydessä HSY:n henkilöstön kanssa.

Jos laskussa on virhe, asiakkaalla on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta huomautus HSY:lle. Jätemaksu on maksettava viimeistään jätelaskussa tai huomautuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta.

Asiakas on vastuussa maksun suorittamisesta HSY:lle näiden ehtojen mukaisesti silloinkin, kun asiakkaalla on oikeus saada kustannuksista korvausta vakuutusyhtiöltä, julkisista varoista tai muista lähteistä.

Jätemaksu on ulosottokelpoinen maksu ilman tuomiota tai päätöstä.

6. Sopimusrikkomuksen seuraamukset

HSY:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi asiakkaan maksuhäiriön tai olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, jolloin myös Sortti-kortti / punnituskoodit lakkaavat toimimasta. Lisäksi HSY:llä on oikeus purkaa sopimus, mikäli asiakas on haettu tai hakeutunut konkurssiin, selvitystilaan, velkajärjestelyyn tai johonkin vastaavaan menettelyyn.

Mikäli asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt tai asiakas on menetellyt muutoin sopimusehtojen vastaisesti, HSY:llä on lisäksi oikeus tilapäisesti keskeyttää asiakkaan asiointioikeus lakkauttamalla Sortti-kortin / punnituskoodin käyttöoikeus.

Sopimuksen purkauduttua HSY:llä on oikeus vaatia suoritusta saatavistaan, vaikka saatava ei olisi vielä erääntynyt. Sopimuksen purkauduttua Sortti-kortin / punnituskoodin voimassaolo päättyy.

Asiakas on vastuussa toimittamansa jätteen laadusta, antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä niistä mahdollisista vahingoista, jotka virheellinen tieto HSY:lle tai kolmannelle aiheuttaa. Vastuu jätteestä siirtyy asiakkaalta HSY:lle sen jälkeen, kun asiakas on luovuttanut jätteen HSY:lle oikeilla tiedoilla. Mikäli asiakkaan toimittaman jäte-erän ominaisuudet eivät vastaa asiakkaan ilmoitusta, on HSY:llä lisäksi oikeus palauttaa jäte asiakkaalle tämän kustannuksella.

7. Muut ehdot

HSY:llä on oikeus asettaa jätteen vastaanottamisen edellytykseksi, että asiakas antaa HSY:lle pankkitakauksen tai muun HSY:n hyväksymän vakuuden HSY:n saatavien maksamisen vakuudeksi.

HSY:llä on oikeus keskeyttää tai lopettaa jätteen vastaanotto ylivoimaisen esteen johdosta. HSY ei vastaa ylivoimaisen esteen tai vastaavan asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamasta häiriöstä tai vahingosta, työn tai tuotannon keskeytyksestä, menetetystä työansiosta eikä mistään muustakaan välillisestä vahingosta.

HSY käsittelee voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti rekisterinpitäjänä asiakasta koskevia henkilötietoja, jotka asiakas on antanut HSY:lle, täyttääkseen tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa sekä hoitaakseen laskutuksen ja perinnän. Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä myös muihin lakisääteisiin tarkoituksiin.

Liitteet

Liite 1 Asiakkaan asiointiehdot HSY:n Sortti-asemilla ja vaarallisen jätteen asemalla

Liite 2 Asiakkaan asiointiehdot HSY:n Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa