Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2021

Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamot

Tiedot

Julkaisija:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Tekijät: Aninka Urho, Anna Kuokkanen, Leena Sänkiaho, Anu Tarima
Päivämäärä:
28.3.2022
Julkaisun nimi:
Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2021 - Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamot
Sarjan nimi ja numero:
HSY:n julkaisuja 1/2022
Asiasanat: jätevedenpuhdistamo, jätevedenpuhdistus, ympäristölupa
ISBN (nid.): 978-952-7146-61-3
ISBN (pdf): 978-952-7146-62-0
ISBN (html): 978-952-7146-63-7
ISSN (painettu): 1798-6087
ISSN (verkkojulkaisu): 1798-6095
Kieli: fi
Sivuja: 23
Yhteystiedot:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100
00066 HSY
puhelin 09 156 11
faksi 09 1561 2011
www.hsy.fi

Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistetaan kahdella Suomen suurimmalla jätevedenpuhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suomenojalla. Puhdistamoiden toiminnasta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY.

Jätevedenpuhdistamoiden toimintaa ohjaavat laitoskohtaiset ympäristöluvat. Vuonna 2021 molemmat HSY:n puhdistamot täyttivät kaikki ympäristöluvan määräykset: Vesistöön johdetun jäteveden biologinen ja kemiallinen hapenkulutus, kokonaisfosforipitoisuus ja poistotehokkuudet myös kokonaistypen osalta olivat lupamääräysten mukaiset. Päästöt mereen olivat typen osalta 1067 tonnia (v. 2020 1134 t.) ja fosforin osalta 26 tonnia (v. 2020 29 t.).

HSY:n jätevedenpuhdistuksen kehittämishankkeissa painopisteinä olivat vuonna 2021 fosforin talteenotto, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, teollisuusjätevesien ja lääkeaineiden hallinta sekä lämmöntalteenoton energiatase. Työturvallisuuden parantamiseksi luotiin uudenlaisia toimintamalleja, ja varautumissuunnitelman päivitystyö käynnistettiin. Uusi kunnossapitojärjestelmä otettiin käyttöön. Vuotovesien vähentämistyötä vietiin myös eteenpäin ja uusi sekaviemärimalli otettiin käyttöön.

Vuonna 2021 Viikinmäen jätevedenpuhdistamon sähköenergian tuotanto oli 35 GWh. Viikinmäen sähköenergian omavaraisuusaste oli 92 %. Suomenojan puhdistamon tuottaman biokaasun määrä oli 4,5 milj. m³. Gasum Oy jalostaa koko kaasumäärästä liikennepolttoainetta.

Blominmäen uusi n. 500 000 asukkaan jätevesille mitoitettu kalliopuhdistamo korvaa mitoituskuormituksensa ylittäneen Suomenojan jätevedenpuhdistamon vuoden 2022 syksyllä, eli noin kaksi vuotta alkuperäistä suunnitelmaa myöhemmin. Vuoden 2021 lopussa työmaan kokonaisvalmiusaste nousi noin 91 prosenttiin. Pisimmällä oli rakennusteknisten töiden valmiusaste, joka oli noin 97 prosenttia ja alhaisin, n. 77 % valmiusaste oli sähkö- automaatio- ja instrumentointitöillä. Puhdistamon nykyisen käyttöönottosuunnitelman mukaan viemäröintialueen vesien kääntö Blominmäkeen alkaa elokuun 2022 loppuun mennessä, mitä edeltää mädättämöiden ja aktiivilieteprosessin siemenlietteen tuonti Suomenojan ja Viikinmäen puhdistamoilta. Käyttöhenkilökunnan koulutus Blominmäen laitteistojen käyttöön käynnistyi syksyllä 2021.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamoa on kehitetty aktiivisesti: jälkiselkeytinten kapasiteetin nostoa tutkitaan altaan virtausjärjestelyiden muutoksella. Energiatehokkuusremontteihin saatiin ympäristöministeriön rahoitusta; remonttien kohteina ovat mädättämön lämmönvaihdin sekä ilmastusaltaat. Molemmat projektit jatkuvat myös vuonna 2022.

Korona on muuttanut työskentelytapoja jätevedenpuhdistuksessa niin, että kohtaamisia pyritään minimoimaan. Näin on vältytty paikallisilta tartuntaryppäiltä. Pumpputukosten määrä on vakiintunut noin viisi kertaa korkeammalle tasolle kuin ennen pandemiaa. Tukkeutuneista pumpuista poistetaan kosteuspyyhkeitä, maskeja ja suojakäsineitä. Tämä on kuormittanut pumppaamokohteiden huoltohenkilöstöä ja suunnannut resursseja ennakoivasta kunnossapidosta korjaavaan kunnossapitoon.

Avainsanat:

Jätevedenpuhdistus, jätevedenpuhdistamo, ravinnepäästöt, ympäristölupa, yhdyskuntien ravinnekuormitus