Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2022

Tiedot

Julkaisija:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Tekijät: Saija Korhonen, Kati Loukkola, Harri Portin ja Jarkko Niemi
Päivämäärä:
27.6.2023
Julkaisun nimi:
Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2022
Sarjan nimi ja numero:
HSY:n julkaisuja 1/2023
Asiasanat: 2022, ilmanlaatu, pääkaupunkiseutu
ISBN (pdf): 978-952-7146-67-5
ISBN (html): 978-952-7146-68-2
ISSN (painettu): 1798-6095
ISSN (verkkojulkaisu): 1798-6095
Kieli: fi
Sivuja: 18
Yhteystiedot:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100
00066 HSY
puhelin 09 156 11
faksi 09 1561 2011
www.hsy.fi
Copyright:
Kartat: copyright merkinnät karttojen yhteydessä
Graafit ja muut kuvat: HSY
Kansikuva: HSY / Saija Korhonen
Kuvituskuvat: HSY

Tiivistelmä

Vuosi 2022 oli ilmanlaadultaan melko hyvä pääkaupunkiseudulla. Ilmanlaatu luokiteltiin hyväksi tai tyydyttäväksi vähintään 90 % ajasta kaikilla mittausasemilla. Huonon ja erittäin huonon ilmanlaadun tunnit aiheutuivat pääosin hengitettävistä hiukkasista eli katupölystä. Pientaloalueilla myös pienhiukkaset huononsivat ilmanlaatua.

Typpidioksidin vuosiraja-arvo 40 µg/m3 ei ylittynyt HSY:n ilmanlaadun mittausasemilla. Typpidioksidin vuosipitoisuudet olivat kaikilla mittausasemilla paitsi Kalliossa edellisvuotta korkeampia, koska liikennemäärät ovat lisääntyneet edellisvuodesta. Typpidioksidin kansallinen vuorokausiohjearvo ylittyi Hämeenlinnanväylällä ja Mäkelänkadulla. WHO:n vuosiohjearvo typpidioksidille ylittyi kaikilla mittausasemilla, lukuun ottamatta Luukin alueellista tausta-asemaa.

Hengitettävien hiukkasten vuosi- ja vuorokausiraja-arvot eivät ylittyneet millään mittausasemalla. Monella vilkasliikenteisellä asemalla hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvot olivat vuonna 2022 samaa tasoa tai hieman korkeammat kuin vuonna 2021. Hengitettävien hiukkasten raja-arvotaso (50 µg/m3, saa ylittyä 35 päivänä vuodessa) ylittyi enimmillään 29 päivänä Hämeenlinnanväylän vilkasliikenteisellä mittausasemalla. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuuden kansallinen ohjearvo ylittyi kaikilla vilkasliikenteisillä mittausasemilla.

Pienhiukkasten pitoisuudet olivat edellisvuotta matalammat ja pitoisuudet olivat selvästi alle EU:n vuosiraja-arvon. Pienhiukkasten kaukokulkeuma episodeja oli myös edellisvuotta vähemmän. WHO:n pienhiukkasten vuosi- ja vuorokausiohjearvo ylittyivät kuitenkin usealla asemalla.

Bentso(a)pyreenin vuosipitoisuudet pysyivät tavoitearvon (1 ng/m3) alapuolella. Korkeimmat vuosikeskiarvot mitattiin pientaloalueella Tapanilassa (0,8 ng/m3). Pientaloalueilla puunpoltto on merkittävä bentso(a)pyreenin päästölähde.

Terveyden ja kasvillisuuden suojelemiseksi annetut otsonin tavoitearvot eivät ylittyneet. Terveyden suojelemiseksi annettu pitkän ajan tavoitearvo sen sijaan ylittyi. Rikkidioksidin pitoisuudet olivat matalat ja selvästi raja- ja ohjearvojen alapuolella.

Vuoden 2022 yhteenlasketut päästöt lisääntyivät pääkaupunkiseudulla edellisvuoteen verrattuna. Energiantuotannon ominaispäästöt kasvoivat vuonna 2022. Tieliikenteen ajoneuvosuorite kasvoi myös edelliseen vuoteen verrattuna. Lento- ja satamaliikenne lisääntyivät vuonna 2022.