Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2021

Vuosiraportti

Tiedot

Julkaisija:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Tekijät: Saija Korhonen, Kati Loukkola, Harri Portin ja Jarkko Niemi
Päivämäärä:
17.5.2022
Julkaisun nimi:
Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2021 - Vuosiraportti
Sarjan nimi ja numero:
HSY:n julkaisuja 3/2022
Asiasanat: ilmanlaatu, pääkaupunkiseutu
ISBN (pdf): ISBN 978-952-7146-65-1
ISBN (html): ISBN 978-952-7146-66-8
ISSN (painettu): ISSN 1798-6095
ISSN (verkkojulkaisu): ISSN 1798-6095
Kieli: fi
Sivuja: 18
Yhteystiedot:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100
00066 HSY
Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
puhelin 09 156 11
faksi 09 1561 2011
www.hsy.fi
Copyright:
Kartat: copyright merkinnät karttojen yhteydessä
Graafit ja muut kuvat: HSY
Kansikuva: HSY / Saija Korhonen
Kuvituskuvat: HSY

Tiivistelmä

Vuosi 2021 oli ilmanlaadultaan hyvä pääkaupunkiseudulla. Ilmanlaatu luokiteltiin hyväksi tai tyydyttäväksi yli 92 % ajasta kaikilla mittausasemilla. Huonot ja erittäin huonot ilmanlaadun tunnit aiheutuivat pääosin hengitettävistä hiukkasista eli katupölystä.

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi vuoden 2021 syyskuussa uudet tiukentuneet kansainväliset ilmanlaadun ohjearvot, jotka ylittyvät osin myös pääkaupunkiseudulla. Pahin tilanne on liikenteen pakokaasupäästöistä syntyvällä typpidioksidilla, jonka pitoisuudet ovat jopa kaksin–kolminkertaiset WHO:n uusiin ohjearvoihin nähden. Myös pienhiukkasten, hengitettävien hiukkasten ja otsonin pitoisuudet ylittävät monissa paikoissa WHO:n ohjearvot.

Typpidioksidin vuosiraja-arvo 40 µg/m3 ei ylittynyt HSY:n ilmanlaadun mittausasemilla. Typpidioksidin vuosipitoisuudet olivat usealla mittausasemalla hieman edellisvuotta korkeampia, koska liikennemäärät palasivat lähemmäs koronapandemiaa edeltänyttä tasoa. Mittausten ja asiantuntija-arvion mukaan typpidioksidin vuosiraja-arvo ei enää ole vaarassa ylittyä pääkaupunkiseudulla. WHO:n vuosiohjearvo kuitenkin ylittyi kaikilla mittausasemilla, lukuun ottamatta Luukin alueellista tausta-asemaa ja Vartiokylän sekä Ruskeasannan pientaloalueiden mittausasemia.

Hengitettävien hiukkasten vuosi- ja vuorokausiraja-arvot eivät ylittyneet millään mittausasemalla. Vuosikeskiarvot olivat kaikilla pysyvillä mittausasemilla samaa tasoa tai hieman korkeammat kuin vuonna 2020. Hengitettävien hiukkasten raja-arvotaso (50 µg/m3, saa ylittyä 35 päivänä vuodessa) ylittyi enimmillään 18 päivänä liikenneympäristöissä. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuuden kansallinen ohjearvo ylittyi Töölöntullissa, Mäkelänkadulla ja Matinkylässä. WHO:n vuosi- ja vuorokausiohjearvo ylittyivät usealla asemalla.

Pienhiukkasten pitoisuudet olivat pääasiassa edellisvuotta korkeammat. Pitoisuudet olivat selvästi alle EU:n vuosiraja-arvon. Pienhiukkasten WHO:n vuosi- ja vuorokausiohjearvo ylittyivät kuitenkin usealla asemalla.

Bentso(a)pyreenin vuosipitoisuudet pysyivät tavoitearvon (1 ng/m3) alapuolella. Korkeimmat vuosikeskiarvot mitattiin pientaloalueella Ruskeasannassa (0,7 ng/m3). Pientaloalueilla puunpoltto on merkittävä bentso(a)pyreenin päästölähde.

Terveyden ja kasvillisuuden suojelemiseksi annetut otsonin tavoitearvot eivät ylittyneet. Terveyden suojelemiseksi annettu pitkän ajan tavoitearvo ylittyi. Rikkidioksidin pitoisuudet olivat matalat ja selvästi raja- ja ohjearvojen alapuolella.

Vuonna 2021 energiantuotannon päästöt kasvoivat hieman verrattuna edellisvuoteen. Satamien ja lentoliikenteen päästöt vähenivät edelleen verrattuna vuoteen 2020.