Ilmanlaadun vuodenaikaiskatsaukset 2023

Tiedot

Julkaisija:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Päivämäärä:
28.3.2023
Julkaisun nimi:
Ilmanlaadun vuodenaikaiskatsaukset 2023
Kieli: fi
Sivuja: 5
Yhteystiedot:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100
00066 HSY
puhelin 09 156 11
faksi 09 1561 2011
www.hsy.fi

1 Talvi (joulukuu 2022–helmikuu 2023)

HSY seuraa ilmanlaatua jatkuvasti 11 mittausasemalla eri puolilla pääkaupunkiseutua. Mittausasemien sijainnit vuonna 2023 on esitetty alla olevassa kartassa (kuva 1.1). Osa ilmanlaadun mittausasemista on pysyviä (Helsingissä Helsingin keskusta, Mäkelänkatu, Vartiokylä ja Kallio, Espoossa Leppävaara ja Luukki sekä Vantaalla Tikkurila) ja osan paikkaa siirretään vuodenvaihteessa vuoden tai kahden välein. Vuonna 2023 siirrettävät mittausasemat sijaitsevat Helsingissä Tapanilassa, Vantaalla Hämeenlinnanväylän varrella ja Långmossebergenissä jätevoimalan läheisyydessä sekä Kauniaisten keskustassa.

Helsingin Tapanilassa mitataan ilmanlaatua pientaloalueella ja erityisesti sitä, miten puunpoltto vaikuttaa ilmanlaatuun. Kauniaisissa ja Vantaalla Hämeenlinnanväylän varrella selvitetään liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun. Långmossebergenissä mitataan Vantaan Energian jätevoimalan alueen toimintojen vaikutusta ilmanlaatuun.

Helsingin keskustassa Mannerheimintiellä ja Mäkelänkadulla olevat korjausrakentamisen työmaat ovat heikentäneet ajoittain ilmanlaatua mittausasemien läheisyydessä vuonna 2022 ja alkuvuodesta 2023. Työmaista johtuva pölyäminen on ollut kuitenkin paikallista eikä ole vaikuttanut ilmanlaatuun muualla Helsingin keskustassa kauempana työmaista.

Kuva 1.1. Ilmanlaadun mittausasemat pääkaupunkiseudun kunnissa vuonna 2023.

Talven ilmanlaatu

Talven ilmanlaatu oli pääkaupunkiseudun kaikilla mittausasemilla suurimman osan ajasta hyvä tai tyydyttävä (kuvat 1.1.1.–1.1.3.). Hetkittäin ilmanlaatu heikkeni kuitenkin vilkasliikenteisillä alueilla huonoksi ja jopa erittäin huonoksi hengitettävien hiukkasten eli katupölyn takia. Mäkelänkadulla myös liikenteen pakokaasut heikensivät ilmanlaadun ajoittain huonoksi. Tapanilan pientaloalueella ilmanlaatu oli talvikuukausina ajoittain huono tai erittäin huono pienhiukkasten takia.

Kuva 1.1.1. Ilmanlaatuindeksin vaihtelu Helsingissä talvikuukausina (joulukuu 2022–helmikuu 2023)

Kuva 1.1.2. Ilmanlaatuindeksin vaihtelu Espoossa ja Kauniaisissa talvikuukausina (joulukuu 2022–helmikuu 2023).

Kuva 1.1.3. Ilmanlaatuindeksin vaihtelu Vantaalla talvikuukausina (joulukuu 2022–helmikuu 2023).

Vilkasliikenteisillä alueilla talvikuukausina (joulukuu 2022-helmikuu 2023) oli huonon tai erittäin huonon ilmanlaadun tunteja 0–32 asemasta riippuen. Huonot ja erittäin huonot ilmanlaadun tunnit osuivat pääasiassa helmikuulle, jolloin jo useammalla mittausasemalla mitattiin hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvotason ylittäviä pölyisiä päiviä. Tammi- ja helmikuussa kuukauden keskilämpötilat olivat Helsingin Kaisaniemen ja Helsinki-Vantaan lentoaseman havaintoasemilla noin pari astetta lämpimämmät kuin vertailukaudella (1991–2020) (Ilmatieteen laitos 2023). Tammikuussa sademäärät olivat melkein kaksinkertaisia vertailukauteen verrattuna, mutta helmikuussa satoi vähemmän (Ilmatieteen laitos 2023), jolloin vilkasliikenteisillä alueilla kadut pääsivät kuivahtamaan. Tällöin talven aikana monista eri lähteistä tielle kertynyt hiukkasmassaa nousi ilmaan liikenteen ja tuulen vaikutuksesta.

Tapanilan pientaloalueella oli talvikuukausina (joulukuu 2022-helmikuu 2023) huonon tai erittäin huonon ilmanlaadun tunteja 11. Tapanilan pientaloalueella pienhiukkaset huononsivat ilmanlaatua varsinkin joulu- ja helmikuussa. Pääkaupunkiseudulla ulkoilman pienhiukkaset ovat pääasiassa peräisin liikenteen ja puunpolton päästöistä. Lisäksi pienhiukkasia kulkeutuu pääkaupunkiseudulle maan rajojen ulkopuolelta.

Kuva 1.1.4. Talvivuorokausien huonoimmat ilmanlaadun tunnit verrattuna edelliseen talveen.

Talven ilmanlaatu oli pysyvillä mittausasemilla melko samankaltainen kuin vuonna 2021–2022, lukuun ottamatta Mannerheimintien mittausasemaa (Helsingin keskusta), jossa oli edelliseen talveen verrattuna vähemmän huonon ja erittäin huonon ilmanlaadun tunteja. Mannerheimintien ilmanlaatuun vaikuttaa kuitenkin läheinen korjausrakentamisen työmaa. Korjausrakentaminen alkoi Mannerheimintien mittausaseman läheisyydessä kesällä 2021.

Vertailu ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin

Ilmansaasteiden pitoisuudet olivat talvella alle raja-arvojen.

Pölyisiä päiviä, jolloin hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ylittivät raja-arvotason (50 µg/m3 vuorokauden keskiarvona) oli talvikuukausina Mannerheimintiellä 1, Mäkelänkadulla 5 ja Hämeenlinnanväylällä 3. Raja-arvotason ylitykset osuivat pääasiassa helmikuulle (kuva 1.1.5). Raja-arvotaso saa ylittyä 35 kertaa vuodessa ennen kuin raja-arvo ylittyy. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuuden kansallinen ohjearvo (70 µg/m3) ylittyi helmikuussa Hämeenlinnanväylän siirrettävällä mittausasemalla.

WHO:n terveysperusteinen vuorokausiohjearvo hengitettäville hiukkasille (45 µg/m3) ylittyi talven aikana Mäkelänkadulla ja Hämeenlinnanväylällä. Ohjearvotaso saa ylittyä kolme kertaa kalenterivuoden aikana ennen kuin varsinainen ohjearvo ylittyy.

Pienhiukkasten WHO:n terveysperusteinen vuorokausiohjearvo (15 µg/m3) ei ylittynyt talvikuukausina. Ohjearvotaso saa ylittyä kolme kertaa kalenterivuoden aikana ennen kuin varsinainen ohjearvo ylittyy.

Typpidioksidin tuntipitoisuuden raja-arvotaso (200 µg/m3) ja tuntipitoisuuden (150 µg/m3) ohjearvo eivät ylittyneet talven aikana. Kansallinen vuorokausiohjearvo (70 µg/m3) ylittyi Mäkelänkadulla joulukuussa.

WHO:n terveysperusteinen vuorokausiohjearvo typpidioksidille (25 µg/m3, 3 ylitystä sallitaan vuodessa) ylittyi monissa liikenneympäristöissä talven aikana. Pysyvillä mittausasemilla, jotka sijaitsevat vilkkaasti liikennöidyn tien läheisyydessä ylityspäiviä oli noin 11–38 joulu-helmikuun aikana. Kallion kaupunki tausta-asemalla vuorokausiohjearvo ylittyi 10 päivänä. Luukin maaseutu tausta-asemalla vuorokausiohjearvotaso typpidioksidille ei ylittynyt.

Rikkidioksidin raja- ja ohjearvot eivät ylittyneet talven aikana.

Otsonin terveysperusteinen pitkän ajan tavoitearvo ei ylittynyt talvikuukausina.

Kuva 1.1.6. Pölyisten päivien (eli hengitettävien hiukkasten raja-arvotason ylityspäivien) määrät tammi-helmikuussa 2023 (tummat värit) ja tammi–helmikuussa 2022 (haaleat värit). Pölyisiä päiviä oli talven aikana Mannerheimintiellä 1, Mäkelänkadulla 5 ja Hämeenlinnanväylällä 3. Hengitettävien hiukkasten raja-arvo ylittyy, jos pölyisiä päiviä on vuoden aikana enemmän kuin 35 kertaa. Raja-arvo on merkitty kuvaan punaisella viivalla.

Ilmanlaadun raja- ja ohjearvoja

Yhdiste
​Aika
​Raja-arvo µg/m3
​Sallitut ylitykset
Tilanne pääkaupunkiseudulla
​Hengitettävät hiukkaset PM10
​vuosi
​40
​-
Ei ylity.
vrk
50
35 vrk/vuosi
Ei ylity enää.
​Pienhiukkaset PM2,5
​vuosi
​25
​-
Ei ylity.
​Typpidioksidi NO2
​vuosi
​40
​-
Ei ylity enää.
tunti
200
18 h/vuosi
Ei ylity.
​Rikkidioksidi SO2
​vrk
​125
​3 vrk/vuosi
Ei ylity.
tunti
350
24 h/vuosi
Ei ylity.
Yhdiste
Aika
​Raja-arvo µg/m3
Rikkidioksidi SO2
kalenterivuosi ja talvikausi (1.10. - 31.3.)
20 µg/m3
Typen oksidit NO, NO2
kalenterivuosi
30 µg/m3
Yhdiste
Aika​
​Ohjearvo µg/m3
​Tilastollinen määrittely
Tilanne pääkaupunkiseudulla
​​Hengitettävät hiukkaset PM10
​vrk
​70
​kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo
Ylittyy tavanomaisesti erityisesti katupölyaikaan liikenneympäristöissä.
​Typpidioksidi NO2
​vrk
​70
​kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo
Voi edelleen ylittyä vilkasliikenteisissä ympäristöissä.
​tunti
​150
​kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste
Ei ylity.
Rikkidioksidi SO2
​vrk
​80
​kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo
Ei ylity.
​tunti
​250
​kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste
Ei ylity.
Yhdiste
Aika
Tavoitearvo ng/m3
Tilanne pääkaupunkiseudulla
Arseeni
vuosi
6
Ei ylity.
Kadmiumille
vuosi
5
Ei ylity.
Nikkeli
vuosi
20
Ei ylity.
Bentso(a)pyreeni
vuosi
1
Voi edelleen ylittyä pientaloalueilla.
Peruste
Aika
Tavoitearvo vuodelle 2010
Pitkän aikavälin tavoite
Tilanne pääkaupunkiseudulla
Terveyden suojeleminen
8 tunnin liukuva keskiarvo
120 µg/m3, saa ylittyä 25 kertaa vuodessa kolmen vuoden keskiarvona
120 µg/m3, ei ylityksiä
Pitkän ajan tavoite ylittyy usein kesäisin taajamien ulkopuolella.
Kasvillisuduen suojeleminen
kesä*
18000 µg/m3 h, viiden vuoden keskiarvo
6000 µg/m3, ei ylityksiä
Yhdiste
Aika
Ohjearvo µg/m³
Sallitut ylitykset
Tilanne pääkaupunkiseudulla
Hengitettävät hiukkaset PM10
vrk
45
3 ylitystä sallitaan vuodessa
Ylittyy monissa ympäristöissä.
vuosi
15
-
Ylittyy monissa ympäristöissä.
Pienhiukkaset PM2,5
vrk
15
3 ylitystä sallitaan vuodessa
Ylittyy monissa ympäristöissä.
vuosi
5
-
Ylittyy monissa ympäristöissä.
​Typpidioksidi NO2
vrk
25
3 ylitystä sallitaan vuodessa
Ylittyy monissa ympäristöissä.
vuosi
10
Ylittyy monissa ympäristöissä.
Otsoni O3
vrk
100
8 h keskiarvona, 3 ylitystä sallitaan
Ylittyy kesäisin taajamien ulkopuolella.