Hae julkaisua

Uusimmat julkaisut

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta vuonna 2020

Tämä raportti perustuu HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueelle myönnettyihin ympäristölupiin ja ympäristölupien mukaisiin tarkkailusuunnitelmiin sekä hallinto-oikeuksien päätöksiin. Luvat ja tarkkailusuunnitelmat on koottu tämän raportin lukuun 3. Raportti huomioi soveltuvin osin myös ne luvat, joista on valitettu, eivätkä siten ole vielä lainvoimaisia. Käyttö- ja päästötarkkailu on koottuna pääosin laitoksia/toimintaa koskeviin lukuihin ja jätteenkäsittelykeskuksen ympäristötarkkailut lukuun 19.

Ruskeasannan Sortti-aseman toiminta vuonna 2020

Ruskeasannan Sortti-aseman ympäristöluvan mukainen vuosiraportti.

Jorvaksen Sortti-aseman toiminta vuonna 2020

Jorvaksen Sortti-aseman ympäristöluvan mukainen vuosiraportti.

Konalan Sortti-aseman toiminta vuonna 2020

Konalan Sortti-aseman ympäristöluvan mukainen vuosiraportti.

Kivikon jätepalvelukeskuksen toiminta vuonna 2020

Kivikon jätepalvelukeskuksen ympäristöluvan mukainen vuosiraportti.

Ilmanlaatu Ämmässuolla 2020

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella tehtävien ilmanlaadun mittausten vuosiraportti

Selvitys pääkaupunkiseudun hiilinieluista ja -varastoista

Raportissa on esitelty paikkatietopohjainen selvitys pääkaupunkiseudun hiilivarastoista ja niiden vuotuisesta muutoksesta. Selvityksen ovat tehneet Simosol Oy, Ramboll Oy ja Tapio Oy.

Kestävän asumisen kummikokeilu

Kestävän asumisen kummikokeilu -kumppanuushankkeen loppuraportti osana ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmaa.

The pricelist and service fee price list for HSY Water Services 2021

In a meeting on 9 th October 2020, HSY’s Board of Directors decided on HSY’s water services rates, which will be valid from 1 January 2021. More information on HSY’s website at www.hsy.fi

Prislistan för avfallshantering 2021

I prislistan finns information om fastigheternas avfallsavgifter, avfallskärlens storlek och tömningsfrekvens. Du kan bekanta dig med avgifterna för avfall som ska föras till Sortti-stationerna och hanteringsavgifterna för avfall som tas emot på Käringmossen. I prislistan finns också information om tjänsten Sortti-avhämtning för stora föremål och dess avgifter.

Jätehuollon hinnasto 2021

Jätehuollon hinnastomme on voimassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Hinnastossa on tietoa kiinteistöjen jätemaksuista, jäteastioiden koosta ja tyhjennysrytmeistä. Voit tutustua Sortti-asemille tuotavien jätteiden hintoihin ja Ämmässuolla vastaanotettavien jätteiden käsittelymaksuihin. Hinnastossa on tietoa myös isojen esineiden Nouto-Sortti -palvelusta ja sen hinnoista.

Vesihuollon hinnasto ja palvelumaksuhinnasto 2021

Vesihuollon hinnastossa on tietoa muun muassa veden perus- ja käyttömaksuista sekä liittymismaksuista. Osana vesihuollon hinnastoa on myös palvelumaksuhinnasto, jossa on tietoa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen maksuista esimerkiksi uuden kiinteistön rakentajalle. Lisäksi palvelumaksuhinnastossa on tietoa vesimittareiden huolto- ja vaihtokustannuksista sekä erilaisten huoltoon liittyvien töiden hinnoista. HSY:n hallitus päätti 9.10.2020 kokouksessaan 1.1.2021 alkaen voimassa olevat HSY:n vesihuollon hinnat. Lisätietoja HSY:n vesihuollosta löytyy osoitteesta www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/

Kestävän kaupunkielämän ohjelma

Kestävän kaupunkielämän ohjelma toteuttaa osaltaan HSY:n strategian kunnianhimoista visiota ”Yhdessä teemme maailman kestävimmän kaupunkiseudun”. Ohjelman tarkoituksena on tukea pääkaupunkiseudun kaupunkien ilmastotavoitteiden toteutumista sekä hillinnän että sopeutumisen osalta, tuoda kulutuksesta aiheutuvat päästöt ja niiden vähentäminen näkyvämmin mukaan kaupunkiseudun kestävän kehityksen työhön, ja vauhdittaa siirtymistä kiertotalouden periaatteiden mukaisiin ratkaisuihin. Ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa seudullisessa yhteistyössä julkisten organisaatioiden, yritysten, tutkimuslaitosten ja asukkaiden kanssa seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Waste management service fees 2021

Our waste management pricelist is effective within Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen and Kirkkonummi. The pricelist includes information on waste fees for properties, size of waste containers and their collection cycles. You can read more about the prices for waste deliveries at the Sortti stations and about the treatment prices for waste received at the Ämmässuo Waste Treatment Centre. The pricelist also includes information about the Sortti pick-up service for large-size items and related prices.

Ilmanlaadun vuodenaikaiskatsaukset 2020

Vuoden 2020 ilmanlaatukatsaukseen on koottu vuodenajoittain graafeja ja lisätietoja kunkin vuodenajan ilmanlaadusta. Ilmanlaatukatsaus ilmestyy neljä kertaa vuodessa.