Hae julkaisua

Uusimmat julkaisut

SeutuData'22

SeutuData on Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kerran vuodessa tuottama aineistokokoelma, jota on julkaistu vuodesta 1997 alkaen. Aineistokokoelma sisältää ajankohtaiset ja keskeisimmät pääkaupunkiseudun suunnittelua palvelevat rekisteri-, kartta- ja suunnitteluaineistot. Aikaisemmin tuote tunnettiin nimellä SeutuCD

Ilmastonmuutos pääkaupunkiseudulla

Kannen kuva: Tulevaisuudessa pulkanlasku pääkaupunkiseudulla voi harvinaistua, kun talvet leutonevat ja ovat yhä useammin vähälumisia. Tämä raportti on Ilmatieteen laitoksen laatima Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY -kuntayhtymän toimeksiannosta.

Ilmanlaadun vuodenaikaiskatsaukset 2023

Vuoden 2023 ilmanlaatukatsaukseen on koottu vuodenajoittain graafeja ja lisätietoja kunkin vuodenajan ilmanlaadusta. Ilmanlaatukatsaus ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Henkilöstökertomus 2022

HSY:n henkilöstökertomus vuodelta 2022.

Ruskeasannan Sortti-aseman toiminta vuonna 2022

Seutulan puujätteen käsittelykentän toiminta vuonna 2022

Tämä raportti perustuu Seutulan puujätteen käsittelykentän alueelle myönnettyyn ympäristölupaan ja ympäristöluvan mukaisiin tarkkailusuunnitelmiin. Joiltain osin toimintoja on tarkasteltu ympäristöluvan vaatimuksia laajemmin.

Jorvaksen Sortti-aseman toiminta vuonna 2022

Konalan Sortti-aseman toiminta vuonna 2022

Kivikon jätepalvelukeskuksen toiminta vuonna 2022

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta vuonna 2022

Tämä raportti perustuu HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueelle myönnettyihin ympäristölupiin ja ympäristölupien mukaisiin tarkkailusuunnitelmiin sekä hallinto-oikeuksien päätöksiin. Luvat ja tarkkailusuunnitelmat on koottu tämän raportin lukuun 3. Raportti huomioi soveltuvin osin myös ne luvat, joista on valitettu, eivätkä siten ole vielä lainvoimaisia. Käyttö- ja päästötarkkailu on koottuna pääosin laitoksia/toimintaa koskeviin lukuihin ja jätteenkäsittelykeskuksen ympäristötarkkailut lukuun 17.

Ilmanlaatu Ämmässuolla 2022

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella tehtävien ilmanlaadun mittausten vuosiraportti

Jätetilaopas

The pricelist and service fee price list for HSY Water Services 2023

The water services price list includes information about basic rates, metered charges and connection fees, among other things. A service fee price list, included in the water services price list, details water and sewer network connection fees for people building a new property, for example. The service fee price list also includes information regarding the costs of work related to the maintenance and changing of water meters and the prices of various maintenance-related works. The list also includes information about sprinkler fees. In the meeting of 14 October 2022, the Board of Directors of HSY decided the prices of water services that are in effect from 1 January 2023 onwards. Further information about the water services of HSY can be found from hsy.fi/en/water-and-sewers/

Vattenförsörjningens prislista och tjänsteprislista 2023

I prislistan för vattenförsörjning finns det information bland annat om grund- och bruksavgifter för vatten samt anslutningsavgifter. Som en del av prislistan för vattenförsörjning finns det även en tjänsteprislista som innehåller information om avgifterna för anslutningen till vatten- och avloppsnätet till exempel till byggaren av en ny fastighet. Dessutom innehåller tjänsteprislistan information om underhålls- och utbyteskostnader av vattenmätare samt kostnader för olika arbeten som gäller underhåll. Information finns även om sprinkleravgifter. HRM:s styrelse bestämde på sitt möte 14.10.2022 om priserna för HRM:s vattenförsörjning som är giltiga från och med 1.1.2023. Mer information om HRM:s vattenförsörjning finns på adressen hsy.fi/sv/vatten-och-avlopp/

Waste management service fees 2023

The price list is valid in Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen and Kirkkonummi. This price list includes information about the properties’ waste management service fees, size of the waste containers and collection frequencies. You can find information about the fees of waste delivered to the Sortti Stations and treatment fees of waste received at the Ämmässuo Waste Treatment Centre. The price list also includes information concerning the Sortti pickup service for large objects and related fees. The Board of Directors of HSY decided on the prices in their meeting 14.10.2022. Prices are in effect from 1 January 2023 onwards.

Prislistan för avfallshantering 2023

Gäller i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Prislistan innehåller information om fastigheternas avfallsavgifter, avfallskärlens storlek och tömningsfrekvenser, avgifter för tömning av slamavskiljare och samlingsbrunnar, avgifterna för avfall som ska föras till Sortti-stationerna, om Sortti-avhämtning för stora föremål och dess priser, om avgifterna för hantering av avfall som tas emot vid Käringmossens ekoindustricentral och om avgifter för farligt avfall. HRM:s styrelse beslutade om priser för år 2023 i ett möte den 14 oktober 2022. Priserna är giltiga från och med 1.1.2023.