Voit etsiä tai selailla HSY:n julkaisusarjan julkaisuita sekä muita raporttejamme ja esitteitämme alla olevasta listasta. Tilattavissa olevat materiaalimme löydät esitepalvelustamme​.

Siirry HSY:n esitepalveluun

Uusimmat

Raportit | Esitteet kaikki | suomi | på svenska | In English | eestikeelne | по-русски

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta vuonna 2019

Tämä raportti perustuu HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueelle myönnettyihin ympäristölupiin ja ympäristölupien mukaisiin tarkkailusuunnitelmiin sekä hallinto-oikeuksien päätöksiin. Luvat ja tarkkailusuunnitelmat on koottu tämän raportin lukuun 3. Raportti huomioi soveltuvin osin myös ne luvat, joista on valitettu, eivätkä siten ole vielä lainvoimaisia. Käyttö- ja päästötarkkailu on koottuna pääosin laitoksia/toimintaa koskeviin lukuihin ja jätteenkäsittelykeskuksen ympäristötarkkailut lukuun 19.

Henkilöstökertomus 2019

HSY:n henkilöstökertomus vuodelta 2019.

Vattenförsörjningens prislista och tjänsteprislista 2020

HRM:s styrelse fattade vid sitt möte 11.10.2019 beslut om
de vattenförsörjningsavgifter som ska träda i kraft 1.1.2020.
Tilläggsuppgifter om vattenförsörjningsavgifterna hittar du på HRM:s
webbplats på adressen www.hsy.fi/vattenforsorjningenspriser.

The pricelist and service fee price list for HSY Water Services 2020

In a meeting on 11th October 2019, HSY’s Board of Directors decided
on HSY’s water services rates, which will be valid from 1 January 2020.
More information about water rates and other water services prices
is available on HSY’s website at www.hsy.fi/waterservicesprices.

Prislistan för avfallshantering 2020

I prislistan finns information om fastigheternas avfallsavgifter, avfallskärlens storlek och tömningsfrekvens. Du kan bekanta dig med avgifterna för avfall som ska föras till Sortti-stationerna och hanteringsavgifterna för avfall som tas emot på Käringmossen. I prislistan finns också information om tjänsten Sortti-avhämtning för stora föremål och dess avgifter.

Jätehuollon hinnasto 2020

Jätehuollon hinnastomme on voimassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Hinnastossa on tietoa kiinteistöjen jätemaksuista, jäteastioiden koosta ja tyhjennysrytmeistä. Voit tutustua Sortti-asemille tuotavien jätteiden hintoihin ja Ämmässuolla vastaanotettavien jätteiden käsittelymaksuihin. Hinnastossa on tietoa myös isojen esineiden Nouto-Sortti -palvelusta ja sen hinnoista.

Vesihuollon hinnasto ja palvelumaksuhinnasto 2020

HSY:n hallitus päätti 11.10.2019 kokouksessaan
1.1.2020 alkaen voimassa olevat HSY:n vesihuollon maksut.
Lisätietoja vesihuollon maksuista on HSY:n verkkosivuilla
osoitteessa www.hsy.fi/vesihuollonhinnat.

Yhdyskuntajätteiden seudullinen arviointi

Tämän työn tavoitteena oli tuottaa menetelmä yhdyskuntajätteen määrän ja kierrätysasteen seudulliseen arviointiin. Laskentamalli edistää alueellisen yhdyskuntajätteen määrän arviointia ja kierrätysastelaskennan tietopohjan luotettavuutta. Se myös yhtenäistää seudullista laskentaa ja lisää kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Laskentamallia pilotoitiin pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Oulussa, mutta laskentamallia voidaan hyödyntää myös muualla Suomessa.

Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudulla vuonna 2018

Tähän raporttiin on koottu tietoja pääkaupunkiseudun pientaloasuntojen tulisijojen käytöstä ja arvio niistä aiheutuvista päästöistä. Tiedot pohjautuvat keväällä 2019 pääkaupunkiseudun pientaloasukkaille lähetettyyn kyselyyn.

Vastuullisuus 2018

SeutuCD'18

SeutuCD on Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kerran vuodessa tuottama aineistokokoelma, jota on julkaistu vuodesta 1997 alkaen. Aineistokokoelma sisältää ajankohtaiset ja keskeisimmät pääkaupunkiseudun suunnittelua palvelevat rekisteri-, kartta- ja suunnitteluaineistot.

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2018

Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistetaan Suomen kahdella suurimmalla jätevedenpuhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suomenojalla. Puhdistamoiden toiminnasta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY.

Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen vuosiraportti tarjoaa katsauksen jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta sekä puhdistustehokkuudesta. Tämä vuoden 2018 raportti on sarjassaan kahdeksas ja tarjoaa kuvan uusimmista jätevedenpuhdistuksen kehittämishankkeista. Tämä raportti on myös osa HSY:n yhteiskuntavastuuraportoinnin kokonaisuutta.

Pääkaupunkiseutu sopeutuu ilmastonmuutokseen

Tässä raportissa tarkastellaan Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian (2012) toteutusta vuonna 2018.

Priser för tömning av septikbrunnar och slutna brunnar 2019

Tömningsbeställningar via HRM:s kundtjänst vardagar kl. 8.30–15.30 tfn 09 1561 2110 eller per
e-post: liete@hsy.fi eller på nätet: hsy.fi/avfallsservice

Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja 2018

Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja -katsauksessa esitellään parhaita käytännön esimerkkejä siitä, miten pääkaupunkiseudun kaupunkien, HSY:n, HSL:n, ja Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen ilmastotyö on edennyt vuonna 2018. HSY kokoaa katsauksen osana Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n seurantaa.

Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt

Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt, meddelade med stöd av 91 § i avfallslagen (646/2011). Dessa allmänna avfallshanteringsföreskrifter träder i kraft i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda och Kyrkslätt den 1 mars 2019. Vad gäller separatinsamlingsskyldigheterna tillämpas dock övergångstider.

Sako- ja umpikaivojen tyhjennyshinnat 2019

Sako- ja umpikaivojen tyhjennys kannattaa tilata mahdollisimman hyvissä ajoin. Tyhjennyshinnastostamme löydät hinnat vakio-, tilaus-, täsmä- ja pikatyhjennyksille. Sakokaivot, joihin johdetaan kaikki kiinteistön jätevedet, on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset, jotka on annettu 18.1.2019 jätelain (646/2011) 91 §:n nojalla. Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa, Vantaalla ja Kirkkonummella 1.3.2019, lukuun ottamatta erilliskeräysvelvoitteita koskevia siirtymäaikoja.

Waste Management Service Fees 2019

Our waste management fees apply in Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen and Kirkkonummi.

Jätehuollon hinnasto 2019

Jätehuollon hinnastomme on voimassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella.

The pricelist and service fee price list for HSY Water Services 2019

In a meeting on 12th October 2018, HSY’s Board of Directors decided
on HSY’s water services rates, which will be valid from 1 January 2019.
More information about water rates and other water services prices
is available on HSY’s website at www.hsy.fi/waterservicesprices.

Vattenförsörjningens prislista och tjänsteprislista 2019

HRM:s styrelse fattade vid sitt möte 12.10.2018 beslut om
de vattenförsörjningsavgifter som ska träda i kraft 1.1.2019.
Tilläggsuppgifter om vattenförsörjningsavgifterna hittar du på HRM:s
webbplats på adressen www.hsy.fi/vattenforsorjningenspriser.

Vesihuollon hinnasto ja palvelumaksuhinnasto 2019

HSY:n hallitus päätti 12.10.2018 kokouksessaan
1.1.2019 alkaen voimassa olevat HSY:n vesihuollon maksut.
Lisätietoja vesihuollon maksuista on HSY:n verkkosivuilla
osoitteessa www.hsy.fi/vesihuollonhinnat.

Vastuullisuus 2017

Vastuullisuus 2016

Vuosikertomus 2016

Vuosikertomus 2016 kertoo HSY:n työstä paremman ympäristön puolesta. Kannamme vastuumme ympäristöstämme ja käymme kohti kestävämpää tulevaisuutta – askelista tällä matkalla voit lukea vuoden 2016 vuosikertomuksesta.

HSY:n ilmansuojelun toimenpidesuunnitelma pääkaupunkiseudulle vuosille 2017-2024

HSY:n ilmansuojelutehtäviin kuuluvat pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seuranta ja viestintä sekä ilmansuojelun tutkimus, suunnittelu ja koulutus. Tässä suunnitelmassa esitetään HSY:n ilmansuojelutehtäviä koskevat toimenpiteet pääkaupunkiseudulla vuosille 2017-2024.

HSY:n ympäristövastuu 2015

Vuosi 2015 oli HSY:lle ennakoitua menestyksekkäämpi vuosi sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Tulevina vuosina haasteena on mittava investointiohjelma ja sen rahoittamInen.

Kummikoulun kansio: Elintärkeä vesi

Elintärkeä vesi -kummikoulukansio sisältää kummikouluohjelman rungon sekä tietoa, ideoita ja opetusmateriaaleja kummikouluvuotta varten

Kummikoulun kansio: Kestävä kulutus

Kestävän kulutuksen kummikoulukansio sisältää kummikouluohjelman rungon sekä tietoa, ideoita ja opetusmateriaaleja kummikouluvuotta varten

Vuosikertomus 2015

Vuosi 2015 oli HSY:lle ennakoitua menestyksekkäämpi vuosi sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Vuoden tilikauden tulos oli 12 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulorahoitus ei kuitenkaan edelleenkään riitä kattamaan kuntayhtymän investointeja, jonka vuoksi uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin yhteensä 65 miljoonaa euroa.