Hae julkaisua

Uusimmat julkaisut

Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt 1.11.2022

Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt, meddelade med stöd av 91 § i avfallslagen (646/2011). Dessa allmänna avfallshanteringsföreskrifter träder i kraft i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda och Kyrkslätt den 1 november 2022. Vad gäller separatinsamlingsskyldigheterna tillämpas dock övergångstider.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset 1.11.2022 alkaen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (jäljempänä HSY) hoitaa Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sekä sopimuksen nojalla Kirkkonummen puolesta kunnalliset jätehuollon tehtävät. Kunnalle kuuluvista jätehuollon tehtävistä säädetään jätelaissa (646/2011) sekä jäteasetuksessa (978/2021). Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset on annettu 23.9.2022 jätelain (646/2011) 91 §:n nojalla. Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa, Vantaalla ja Kirkkonummella 1.11.2022 lukuun ottamatta erilliskeräysvelvoitteita koskevia siirtymäaikoja.

Vastuullisuus 2021

Vastuullisuusraportti kuvaa vuoden 2021 oleellisimmat tekijät ympäristövastuu, taloudellisen vastuun ja sosiaalisen vastuun osalta. Vastuullisuus sisältyy keskeisenä tekijänä strategiaamme. Valitsimme raportoitavat tavoitteet ja tulokset strategiamme ja sidosryhmiemme tärkeinä pitämien aiheiden pohjalta. Raportoimme Global Reporting Initiative GRI-viitekehyksen mukaisesti.

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2021

Vuosittain HSY laatii raportin pääkaupunkiseudun ilmanlaadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2021

HSY:n jätehuollon tärkeimpänä tehtävänä on pääkaupunkiseudun asuinkiinteistöjen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan jätehuollon järjestäminen. Tämän vuositilaston tarkoituksena on esittää keskeiset jätehuollon operatiivisen toiminnan volyymia kuvaavat tilastot. Vuositilasto on tarkoitettu pääasiassa HSY:n omaan käyttöön, mutta sen tietosisältö on hyödynnettävissä myös ulkopuolisten tahojen tiedon tarpeeseen.

SeutuData'21

SeutuData on Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kerran vuodessa tuottama aineistokokoelma, jota on julkaistu vuodesta 1997 alkaen. Aineistokokoelma sisältää ajankohtaiset ja keskeisimmät pääkaupunkiseudun suunnittelua palvelevat rekisteri-, kartta- ja suunnitteluaineistot. Aikaisemmin tuote tunnettiin nimellä SeutuCD

Seutulan puujätteen käsittelykentän toiminta vuonna 2021

Tämä raportti perustuu Seutulan puujätteen käsittelykentän alueelle myönnettyyn ympäristölupaan ja ympäristöluvan mukaisiin tarkkailusuunnitelmiin. Joiltain osin toimintoja on tarkasteltu ympäristöluvan vaatimuksia laajemmin.

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2021

Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistetaan Suomen kahdella suurimmalla jätevedenpuhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suomenojalla. Puhdistamoiden toiminnasta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY. Tämä on vuosiyhteenveto puhdistamoiden toiminnasta.

Ilmanlaadun vuodenaikaiskatsaukset 2022

Vuoden 2022 ilmanlaatukatsaukseen on koottu vuodenajoittain graafeja ja lisätietoja kunkin vuodenajan ilmanlaadusta. Ilmanlaatukatsaus ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Henkilöstökertomus 2021

HSY:n henkilöstökertomus vuodelta 2021.

Ruskeasannan Sortti-aseman toiminta vuonna 2021

Ruskeasannan Sortti-aseman ympäristöluvan mukainen vuosiraportti.

Jorvaksen Sortti-aseman toiminta vuonna 2021

Jorvaksen Sortti-aseman ympäristöluvan mukainen vuosiraportti.

Konalan Sortti-aseman toiminta vuonna 2021

Konalan Sortti-aseman ympäristöluvan mukainen vuosiraportti.

Kivikon jätepalvelukeskuksen toiminta vuonna 2021

Kivikon jätepalvelukeskuksen ympäristöluvan mukainen vuosiraportti.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta vuonna 2021

Tämä raportti perustuu HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueelle myönnettyihin ympäristölupiin ja ympäristölupien mukaisiin tarkkailusuunnitelmiin sekä hallinto-oikeuksien päätöksiin. Luvat ja tarkkailusuunnitelmat on koottu tämän raportin lukuun 3. Raportti huomioi soveltuvin osin myös ne luvat, joista on valitettu, eivätkä siten ole vielä lainvoimaisia. Käyttö- ja päästötarkkailu on koottuna pääosin laitoksia/toimintaa koskeviin lukuihin ja jätteenkäsittelykeskuksen ympäristötarkkailut lukuun 19.

Pääkaupunkiseudun 3D-kaupunkitietomallin esiselvitys

Esiselvityksen tarkoituksena oli luoda ymmärrys pääkaupunkiseudun kaupunkien 3D-kaupunkitietomallien nykytilanteesta ja muodostaa käsitys pääkaupunkiseudun 3D-kaupunkitietomallin hyödyntämismahdollisuuksista ja luomisen vaatimuksista.