Hae julkaisua

Uusimmat julkaisut

Kiertotalouden käsitteitä

Käsiteluetteloon on valittu erityisesti HSY:n toiminnassaan käyttämiä termejä sekä termejä pääkaupunkiseudun kaupunkien tarpeista lähtien. Käsiteluetteloa voidaan käyttää apuna, kun valitaan osuvimpia termejä kuvaamaan toimijan tavoitteita/toimia/tuloksia. Luetteloa päivitetään tarpeen mukaan. OBS. Dokumentet har publicerats även på svenska.

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2022

Vuosittain HSY laatii raportin pääkaupunkiseudun ilmanlaadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2022

Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistetaan Suomen kahdella suurimmalla jätevedenpuhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suomenojalla. Puhdistamoiden toiminnasta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY. Tämä on vuosiyhteenveto puhdistamoiden toiminnasta.

SeutuData'22

SeutuData on Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kerran vuodessa tuottama aineistokokoelma, jota on julkaistu vuodesta 1997 alkaen. Aineistokokoelma sisältää ajankohtaiset ja keskeisimmät pääkaupunkiseudun suunnittelua palvelevat rekisteri-, kartta- ja suunnitteluaineistot. Aikaisemmin tuote tunnettiin nimellä SeutuCD

Ilmastonmuutos pääkaupunkiseudulla

Kannen kuva: Tulevaisuudessa pulkanlasku pääkaupunkiseudulla voi harvinaistua, kun talvet leutonevat ja ovat yhä useammin vähälumisia. Tämä raportti on Ilmatieteen laitoksen laatima Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY -kuntayhtymän toimeksiannosta.

Ilmanlaadun vuodenaikaiskatsaukset 2023

Vuoden 2023 ilmanlaatukatsaukseen on koottu vuodenajoittain graafeja ja lisätietoja kunkin vuodenajan ilmanlaadusta. Ilmanlaatukatsaus ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Henkilöstökertomus 2022

HSY:n henkilöstökertomus vuodelta 2022.

Ruskeasannan Sortti-aseman toiminta vuonna 2022

Seutulan puujätteen käsittelykentän toiminta vuonna 2022

Tämä raportti perustuu Seutulan puujätteen käsittelykentän alueelle myönnettyyn ympäristölupaan ja ympäristöluvan mukaisiin tarkkailusuunnitelmiin. Joiltain osin toimintoja on tarkasteltu ympäristöluvan vaatimuksia laajemmin.

Jorvaksen Sortti-aseman toiminta vuonna 2022

Konalan Sortti-aseman toiminta vuonna 2022

Kivikon jätepalvelukeskuksen toiminta vuonna 2022

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta vuonna 2022

Tämä raportti perustuu HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueelle myönnettyihin ympäristölupiin ja ympäristölupien mukaisiin tarkkailusuunnitelmiin sekä hallinto-oikeuksien päätöksiin. Luvat ja tarkkailusuunnitelmat on koottu tämän raportin lukuun 3. Raportti huomioi soveltuvin osin myös ne luvat, joista on valitettu, eivätkä siten ole vielä lainvoimaisia. Käyttö- ja päästötarkkailu on koottuna pääosin laitoksia/toimintaa koskeviin lukuihin ja jätteenkäsittelykeskuksen ympäristötarkkailut lukuun 17.

Ilmanlaatu Ämmässuolla 2022

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella tehtävien ilmanlaadun mittausten vuosiraportti

Jätetilaopas