Hae julkaisua

Uusimmat julkaisut

HSY:n sensorimittausverkko vuonna 2021

Mittaamme sensoreilla hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia pääväylien sekä pääkatujen varrella pääkaupunkiseudulla. Sensorit ovat täydentävä mittausmenetelmä, eivätkä mittaukset ole raja-arvoa valvovia mittauksia. Sensorituloksia hyödynnetään muun muassa pölyntorjunnan ja kasteluiden kohdentamisessa katupölykaudella.

Vastuullisuus 2020

Vastuullisuusraportti kuvaa vuoden 2020 oleellisimmat tekijät ympäristövastuu, taloudellisen vastuun ja sosiaalisen vastuun osalta. Vastuullisuus sisältyy keskeisenä tekijänä strategiaamme. Valitsimme raportoitavat tavoitteet ja tulokset strategiamme ja sidosryhmiemme tärkeinä pitämien aiheiden pohjalta. Raportoimme Global Reporting Initiative GRI-viitekehyksen mukaisesti.

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2020

Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistetaan Suomen kahdella suurimmalla jätevedenpuhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suomenojalla. Puhdistamoiden toiminnasta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY. Tämä on vuosiyhteenveto puhdistamoiden toiminnasta.

SeutuData'20

SeutuData on Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kerran vuodessa tuottama aineistokokoelma, jota on julkaistu vuodesta 1997 alkaen. Aineistokokoelma sisältää ajankohtaiset ja keskeisimmät pääkaupunkiseudun suunnittelua palvelevat rekisteri-, kartta- ja suunnitteluaineistot. Aikaisemmin tuote tunnettiin nimellä SeutuCD

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2020

Vuosittain HSY laatii raportin pääkaupunkiseudun ilmanlaadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Kestävän kaupunkielämän ohjelma

Kestävän kaupunkielämän ohjelman tarkoituksena on tukea pääkaupunkiseudun kaupunkien ilmastotavoitteiden toteutumista sekä hillinnän että sopeutumisen osalta, tuoda kulutuksesta aiheutuvat päästöt ja niiden vähentäminen näkyvämmin mukaan kaupunkiseudun kestävän kehityksen työhön sekä vauhdittaa siirtymistä kiertotalouden periaatteiden mukaisiin ratkaisuihin. Ohjelmassa ehdotetaan toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa seudullisessa yhteistyössä julkisten organisaatioiden, yritysten, tutkimuslaitosten ja asukkaiden kanssa seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Seutulan puujätteen käsittelykentän toiminta vuonna 2020

Tämä raportti perustuu Seutulan puujätteen käsittelykentän alueelle myönnettyyn ympäristölupaan ja ympäristöluvan mukaisiin tarkkailusuunnitelmiin. Joiltain osin toimintoja on tarkasteltu ympäristöluvan vaatimuksia laajemmin.

Henkilöstökertomus 2020

HSY:n henkilöstökertomus vuodelta 2020.

Ilmanlaadun vuodenaikaiskatsaukset 2021

Vuoden 2020 ilmanlaatukatsaukseen on koottu vuodenajoittain graafeja ja lisätietoja kunkin vuodenajan ilmanlaadusta. Ilmanlaatukatsaus ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta vuonna 2020

Tämä raportti perustuu HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueelle myönnettyihin ympäristölupiin ja ympäristölupien mukaisiin tarkkailusuunnitelmiin sekä hallinto-oikeuksien päätöksiin. Luvat ja tarkkailusuunnitelmat on koottu tämän raportin lukuun 3. Raportti huomioi soveltuvin osin myös ne luvat, joista on valitettu, eivätkä siten ole vielä lainvoimaisia. Käyttö- ja päästötarkkailu on koottuna pääosin laitoksia/toimintaa koskeviin lukuihin ja jätteenkäsittelykeskuksen ympäristötarkkailut lukuun 19.

Ruskeasannan Sortti-aseman toiminta vuonna 2020

Ruskeasannan Sortti-aseman ympäristöluvan mukainen vuosiraportti.

Jorvaksen Sortti-aseman toiminta vuonna 2020

Jorvaksen Sortti-aseman ympäristöluvan mukainen vuosiraportti.

Konalan Sortti-aseman toiminta vuonna 2020

Konalan Sortti-aseman ympäristöluvan mukainen vuosiraportti.

Kivikon jätepalvelukeskuksen toiminta vuonna 2020

Kivikon jätepalvelukeskuksen ympäristöluvan mukainen vuosiraportti.

Ilmanlaatu Ämmässuolla 2020

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella tehtävien ilmanlaadun mittausten vuosiraportti