Hakutulos

162 tulosta

Jakamistalousratkaisut kaupunkitilassa

Selvityksessä kuvataan jakamistalousratkaisujen sijoittamisessa huomioon otettavia asioita kaupunkitilassa. Selvitys tehtiin viiden kaupungin osalta: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere ja Lahti.

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2021

Vuosittain HSY laatii raportin pääkaupunkiseudun ilmanlaadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2022

Vuosittain HSY laatii raportin pääkaupunkiseudun ilmanlaadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Vattenförsörjningens prislista och tjänsteprislista 2024

I prislistan för vattenförsörjning finns det information bland annat om grund- och bruksavgifter för vatten samt anslutningsavgifter. Som en del av prislistan för vattenförsörjning finns det även en tjänsteprislista som innehåller information om avgifterna för anslutningen till vatten- och avloppsnätet till exempel till byggaren av en ny fastighet. Dessutom innehåller tjänsteprislistan information om underhålls- och utbyteskostnader av vattenmätare samt kostnader för olika arbeten som gäller underhåll. Information finns även om sprinkleravgifter. HRM:s styrelse bestämde på sitt möte 13.10.2023 om priserna för HRM:s vattenförsörjning som är giltiga från och med 1.1.2024. Mer information om HRM:s vattenförsörjning finns på adressen hsy.fi/sv/vatten-och-avlopp/

The pricelist and service fee price list for HSY Water Services 2024

The water services price list includes information about basic rates, metered charges and connection fees, among other things. A service fee price list, included in the water services price list, details water and sewer network connection fees for people building a new property, for example. The service fee price list also includes information regarding the costs of work related to the maintenance and changing of water meters and the prices of various maintenance-related works. The list also includes information about sprinkler fees. In the meeting of 13 October 2023, the Board of Directors of HSY decided the prices of water services that are in effect from 1 January 2024 onwards. Further information about the water services of HSY can be found from hsy.fi/en/water-and-sewers/

Vesihuollon hinnasto ja palvelumaksuhinnasto 2024

Vesihuollon hinnastossa on tietoa muun muassa veden perus- ja käyttömaksuista sekä liittymismaksuista. Osana vesihuollon hinnastoa on myös palvelumaksuhinnasto, jossa on tietoa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen maksuista esimerkiksi uuden kiinteistön rakentajalle. Lisäksi palvelumaksuhinnastossa on tietoa vesimittareiden huolto- ja vaihtokustannuksista sekä erilaisten huoltoon liittyvien töiden hinnoista. Osana hinnastoa on myös sprinklerimaksuhinnasto. HSY:n hallitus päätti 13.10.2023 kokouksessaan 1.1.2024 alkaen voimassa olevat HSY:n vesihuollon hinnat. Lisätietoja HSY:n vesihuollosta löytyy osoitteesta www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/

Prislista för avfallshantering 2024

Gäller i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Prislistan innehåller information om fastigheternas avfallsavgifter, avfallskärlens storlek och tömningsfrekvenser, avgifter för tömning av slamavskiljare och samlingsbrunnar, avgifterna för avfall som ska föras till Sortti-stationerna, om Sortti-avhämtning för stora föremål och dess priser, om avgifterna för hantering av avfall som tas emot vid Käringmossens ekoindustricentral och om avgifter för farligt avfall. HRM:s styrelse beslutade om priser för år 2024 i ett möte den 13 oktober 2023. Priserna är giltiga från och med 1.1.2024.

Jätehuollon hinnasto 2024

Jätehuollon hinnastomme on voimassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Hinnastossa on tietoa kiinteistöjen jätemaksuista, jäteastioiden koosta ja tyhjennysrytmeistä. Voit tutustua Sortti-asemille tuotavien jätteiden hintoihin ja Ämmässuolla vastaanotettavien jätteiden käsittelymaksuihin. Hinnastossa on tietoa myös isojen esineiden Sortti-nouto-palvelusta ja sen hinnoista. HSY:n hallitus päätti jätehuollon hinnat 13.10.2023. Hinnat astuvat voimaan 1.1.2024.

Waste management service fees 2024

The price list is valid in Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen and Kirkkonummi. This price list includes information about the properties’ waste management service fees, size of the waste containers and collection frequencies. You can find information about the fees of waste delivered to the Sortti Stations and treatment fees of waste received at the Ämmässuo Waste Treatment Centre. The price list also includes information concerning the Sortti pickup service for large objects and related fees. The Board of Directors of HSY decided on the prices in their meeting 13.10.2023. Prices are in effect from 1 January 2024 onwards.

Ilmanlaadun vuodenaikaiskatsaukset 2023

Vuoden 2023 ilmanlaatukatsaukseen on koottu vuodenajoittain graafeja ja lisätietoja kunkin vuodenajan ilmanlaadusta. Ilmanlaatukatsaus ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kiertotalouden käsitteitä

Käsiteluetteloon on valittu erityisesti HSY:n toiminnassaan käyttämiä termejä sekä termejä pääkaupunkiseudun kaupunkien tarpeista lähtien. Käsiteluetteloa voidaan käyttää apuna, kun valitaan osuvimpia termejä kuvaamaan toimijan tavoitteita/toimia/tuloksia. Luetteloa päivitetään tarpeen mukaan. OBS. Dokumentet har publicerats även på svenska.

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2022

Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistetaan Suomen kahdella suurimmalla jätevedenpuhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suomenojalla. Puhdistamoiden toiminnasta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY. Tämä on vuosiyhteenveto puhdistamoiden toiminnasta.

Waste management service fees 2023

The price list is valid in Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen and Kirkkonummi. This price list includes information about the properties’ waste management service fees, size of the waste containers and collection frequencies. You can find information about the fees of waste delivered to the Sortti Stations and treatment fees of waste received at the Ämmässuo Waste Treatment Centre. The price list also includes information concerning the Sortti pickup service for large objects and related fees. The Board of Directors of HSY decided on the prices in their meeting 14.10.2022. Prices are in effect from 1 January 2023 onwards.

Prislistan för avfallshantering 2023

Gäller i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Prislistan innehåller information om fastigheternas avfallsavgifter, avfallskärlens storlek och tömningsfrekvenser, avgifter för tömning av slamavskiljare och samlingsbrunnar, avgifterna för avfall som ska föras till Sortti-stationerna, om Sortti-avhämtning för stora föremål och dess priser, om avgifterna för hantering av avfall som tas emot vid Käringmossens ekoindustricentral och om avgifter för farligt avfall. HRM:s styrelse beslutade om priser för år 2023 i ett möte den 14 oktober 2022. Priserna är giltiga från och med 1.1.2023.

Jätehuollon hinnasto 2023

Jätehuollon hinnastomme on voimassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Hinnastossa on tietoa kiinteistöjen jätemaksuista, jäteastioiden koosta ja tyhjennysrytmeistä. Voit tutustua Sortti-asemille tuotavien jätteiden hintoihin ja Ämmässuolla vastaanotettavien jätteiden käsittelymaksuihin. Hinnastossa on tietoa myös isojen esineiden Sortti-nouto-palvelusta ja sen hinnoista. HSY:n hallitus päätti jätehuollon hinnat 14.10.2022. Hinnat astuvat voimaan 1.1.2023.

Komposteringsguide

Det är lättare och skojigare än du tror att sköta en kompost. Den här guiden är ett informationspaket för den som vill sätta igång med och lära sig sköta en kompost för hushålls- och trädgårdsavfall i en bostadsfastighet. Gör en miljövänlig gärning och inled komposteringen redan idag!

SeutuData'22

SeutuData on Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kerran vuodessa tuottama aineistokokoelma, jota on julkaistu vuodesta 1997 alkaen. Aineistokokoelma sisältää ajankohtaiset ja keskeisimmät pääkaupunkiseudun suunnittelua palvelevat rekisteri-, kartta- ja suunnitteluaineistot. Aikaisemmin tuote tunnettiin nimellä SeutuCD

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta vuonna 2022

Tämä raportti perustuu HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueelle myönnettyihin ympäristölupiin ja ympäristölupien mukaisiin tarkkailusuunnitelmiin sekä hallinto-oikeuksien päätöksiin. Luvat ja tarkkailusuunnitelmat on koottu tämän raportin lukuun 3. Raportti huomioi soveltuvin osin myös ne luvat, joista on valitettu, eivätkä siten ole vielä lainvoimaisia. Käyttö- ja päästötarkkailu on koottuna pääosin laitoksia/toimintaa koskeviin lukuihin ja jätteenkäsittelykeskuksen ympäristötarkkailut lukuun 17.

Ilmastonmuutos pääkaupunkiseudulla

Kannen kuva: Tulevaisuudessa pulkanlasku pääkaupunkiseudulla voi harvinaistua, kun talvet leutonevat ja ovat yhä useammin vähälumisia. Tämä raportti on Ilmatieteen laitoksen laatima Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY -kuntayhtymän toimeksiannosta.

Jorvaksen Sortti-aseman toiminta vuonna 2022

Ruskeasannan Sortti-aseman toiminta vuonna 2022

Konalan Sortti-aseman toiminta vuonna 2022

Kivikon jätepalvelukeskuksen toiminta vuonna 2022

Seutulan puujätteen käsittelykentän toiminta vuonna 2022

Tämä raportti perustuu Seutulan puujätteen käsittelykentän alueelle myönnettyyn ympäristölupaan ja ympäristöluvan mukaisiin tarkkailusuunnitelmiin. Joiltain osin toimintoja on tarkasteltu ympäristöluvan vaatimuksia laajemmin.

Ilmanlaatu Ämmässuolla 2022

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella tehtävien ilmanlaadun mittausten vuosiraportti

Sustainable urban living programme

Sustainable urban living programme Summary in English More information: maaria.parry@hsy.fi Susa Eräranta Head of Unit susa.eraranta@hsy.fi

Yhdyskuntajätteiden seudullinen arviointi

Tämän työn tavoitteena oli tuottaa menetelmä yhdyskuntajätteen määrän ja kierrätysasteen seudulliseen arviointiin. Laskentamalli edistää alueellisen yhdyskuntajätteen määrän arviointia ja kierrätysastelaskennan tietopohjan luotettavuutta. Se myös yhtenäistää seudullista laskentaa ja lisää kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Laskentamallia pilotoitiin pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Oulussa, mutta laskentamallia voidaan hyödyntää myös muualla Suomessa.

Ilmanlaadun vuodenaikaiskatsaukset 2022

Vuoden 2022 ilmanlaatukatsaukseen on koottu vuodenajoittain graafeja ja lisätietoja kunkin vuodenajan ilmanlaadusta. Ilmanlaatukatsaus ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Vesihuollon hinnasto ja palvelumaksuhinnasto 2023

Vesihuollon hinnastossa on tietoa muun muassa veden perus- ja käyttömaksuista sekä liittymismaksuista. Osana vesihuollon hinnastoa on myös palvelumaksuhinnasto, jossa on tietoa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen maksuista esimerkiksi uuden kiinteistön rakentajalle. Lisäksi palvelumaksuhinnastossa on tietoa vesimittareiden huolto- ja vaihtokustannuksista sekä erilaisten huoltoon liittyvien töiden hinnoista. Osana hinnastoa on myös sprinklerimaksuhinnasto. HSY:n hallitus päätti 14.10.2022 kokouksessaan 1.1.2023 alkaen voimassa olevat HSY:n vesihuollon hinnat. Lisätietoja HSY:n vesihuollosta löytyy osoitteesta www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/

The pricelist and service fee price list for HSY Water Services 2023

The water services price list includes information about basic rates, metered charges and connection fees, among other things. A service fee price list, included in the water services price list, details water and sewer network connection fees for people building a new property, for example. The service fee price list also includes information regarding the costs of work related to the maintenance and changing of water meters and the prices of various maintenance-related works. The list also includes information about sprinkler fees. In the meeting of 14 October 2022, the Board of Directors of HSY decided the prices of water services that are in effect from 1 January 2023 onwards. Further information about the water services of HSY can be found from hsy.fi/en/water-and-sewers/

Vattenförsörjningens prislista och tjänsteprislista 2023

I prislistan för vattenförsörjning finns det information bland annat om grund- och bruksavgifter för vatten samt anslutningsavgifter. Som en del av prislistan för vattenförsörjning finns det även en tjänsteprislista som innehåller information om avgifterna för anslutningen till vatten- och avloppsnätet till exempel till byggaren av en ny fastighet. Dessutom innehåller tjänsteprislistan information om underhålls- och utbyteskostnader av vattenmätare samt kostnader för olika arbeten som gäller underhåll. Information finns även om sprinkleravgifter. HRM:s styrelse bestämde på sitt möte 14.10.2022 om priserna för HRM:s vattenförsörjning som är giltiga från och med 1.1.2023. Mer information om HRM:s vattenförsörjning finns på adressen hsy.fi/sv/vatten-och-avlopp/

SeutuData'21

SeutuData on Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kerran vuodessa tuottama aineistokokoelma, jota on julkaistu vuodesta 1997 alkaen. Aineistokokoelma sisältää ajankohtaiset ja keskeisimmät pääkaupunkiseudun suunnittelua palvelevat rekisteri-, kartta- ja suunnitteluaineistot. Aikaisemmin tuote tunnettiin nimellä SeutuCD

Kompostointiopas

Kompostin hoito on helpompaa ja hauskempaa kuin uskotkaan. Kompostointiopas on tietopaketti talous- ja puutarhajätteen kompostoinnin aloittamisesta ja hyvästä hoidosta asuinkiinteistössä. Tee ekoteko ja aloita kompostointi jo tänään.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset 1.11.2022 alkaen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (jäljempänä HSY) hoitaa Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sekä sopimuksen nojalla Kirkkonummen puolesta kunnalliset jätehuollon tehtävät. Kunnalle kuuluvista jätehuollon tehtävistä säädetään jätelaissa (646/2011) sekä jäteasetuksessa (978/2021). Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset on annettu 23.9.2022 jätelain (646/2011) 91 §:n nojalla. Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa, Vantaalla ja Kirkkonummella 1.11.2022 lukuun ottamatta erilliskeräysvelvoitteita koskevia siirtymäaikoja.

Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt 1.11.2022

Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt, meddelade med stöd av 91 § i avfallslagen (646/2011). Dessa allmänna avfallshanteringsföreskrifter träder i kraft i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda och Kyrkslätt den 1 november 2022. Vad gäller separatinsamlingsskyldigheterna tillämpas dock övergångstider.

HSY:n sensorimittausverkko

Mittaamme sensoreilla hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia pääväylien sekä pääkatujen varrella pääkaupunkiseudulla. Sensorit ovat täydentävä mittausmenetelmä, eivätkä mittaukset ole raja-arvoa valvovia mittauksia. Sensorituloksia hyödynnetään muun muassa pölyntorjunnan ja kasteluiden kohdentamisessa katupölykaudella.

Jätehuollon hinnasto 2022

Jätehuollon hinnastomme on voimassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Hinnastossa on tietoa kiinteistöjen jätemaksuista, jäteastioiden koosta ja tyhjennysrytmeistä. Voit tutustua Sortti-asemille tuotavien jätteiden hintoihin ja Ämmässuolla vastaanotettavien jätteiden käsittelymaksuihin. Hinnastossa on tietoa myös isojen esineiden Nouto-Sortti -palvelusta ja sen hinnoista. HSY:n hallitus päätti jätehuollon hinnat 15.10.2021.

Prislistan för avfallshantering 2022

I prislistan finns information om fastigheternas avfallsavgifter, avfallskärlens storlek och tömningsfrekvens. Du kan bekanta dig med avgifterna för avfall som ska föras till Sortti-stationerna och hanteringsavgifterna för avfall som tas emot på Käringmossen. I prislistan finns också information om tjänsten Sortti-avhämtning för stora föremål och dess avgifter.

Waste management service fees 2022

Our waste management pricelist is effective within Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen and Kirkkonummi. The pricelist includes information on waste fees for properties, size of waste containers and their collection cycles. You can read more about the prices for waste deliveries at the Sortti stations and about the treatment prices for waste received at the Ämmässuo Waste Treatment Centre. The pricelist also includes information about the Sortti pick-up service for large-size items and related prices.

Kummikoulun kansio: Elintärkeä vesi

Elintärkeä vesi -kummikoulukansio sisältää kummikouluohjelman rungon sekä tietoa, ideoita ja opetusmateriaaleja kummikouluvuotta varten

Kummikoulun kansio: Kestävä kulutus ja kiertotalous

Kestävän kulutuksen kummikoulukansio sisältää kummikouluohjelman rungon sekä tietoa, ideoita ja opetusmateriaaleja kummikouluvuotta varten

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2021

Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistetaan Suomen kahdella suurimmalla jätevedenpuhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suomenojalla. Puhdistamoiden toiminnasta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY. Tämä on vuosiyhteenveto puhdistamoiden toiminnasta.

Vastuullisuus 2021

Vastuullisuusraportti kuvaa vuoden 2021 oleellisimmat tekijät ympäristövastuu, taloudellisen vastuun ja sosiaalisen vastuun osalta. Vastuullisuus sisältyy keskeisenä tekijänä strategiaamme. Valitsimme raportoitavat tavoitteet ja tulokset strategiamme ja sidosryhmiemme tärkeinä pitämien aiheiden pohjalta. Raportoimme Global Reporting Initiative GRI-viitekehyksen mukaisesti.

Vesihuollon hinnasto ja palvelumaksuhinnasto 2022

Vesihuollon hinnastossa on tietoa muun muassa veden perus- ja käyttömaksuista sekä liittymismaksuista. Osana vesihuollon hinnastoa on myös palvelumaksuhinnasto, jossa on tietoa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen maksuista esimerkiksi uuden kiinteistön rakentajalle. Lisäksi palvelumaksuhinnastossa on tietoa vesimittareiden huolto- ja vaihtokustannuksista sekä erilaisten huoltoon liittyvien töiden hinnoista. Osana hinnastoa on myös sprinklerimaksuhinnasto. HSY:n hallitus päätti 15.10.2021 kokouksessaan 1.1.2022 alkaen voimassa olevat HSY:n vesihuollon hinnat. Lisätietoja HSY:n vesihuollosta löytyy osoitteesta www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2021

HSY:n jätehuollon tärkeimpänä tehtävänä on pääkaupunkiseudun asuinkiinteistöjen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan jätehuollon järjestäminen. Tämän vuositilaston tarkoituksena on esittää keskeiset jätehuollon operatiivisen toiminnan volyymia kuvaavat tilastot. Vuositilasto on tarkoitettu pääasiassa HSY:n omaan käyttöön, mutta sen tietosisältö on hyödynnettävissä myös ulkopuolisten tahojen tiedon tarpeeseen.

Vastuullisuus 2020

Vastuullisuusraportti kuvaa vuoden 2020 oleellisimmat tekijät ympäristövastuu, taloudellisen vastuun ja sosiaalisen vastuun osalta. Vastuullisuus sisältyy keskeisenä tekijänä strategiaamme. Valitsimme raportoitavat tavoitteet ja tulokset strategiamme ja sidosryhmiemme tärkeinä pitämien aiheiden pohjalta. Raportoimme Global Reporting Initiative GRI-viitekehyksen mukaisesti.

Vesihuollon hinnasto ja palvelumaksuhinnasto 2021

Vesihuollon hinnastossa on tietoa muun muassa veden perus- ja käyttömaksuista sekä liittymismaksuista. Osana vesihuollon hinnastoa on myös palvelumaksuhinnasto, jossa on tietoa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen maksuista esimerkiksi uuden kiinteistön rakentajalle. Lisäksi palvelumaksuhinnastossa on tietoa vesimittareiden huolto- ja vaihtokustannuksista sekä erilaisten huoltoon liittyvien töiden hinnoista. HSY:n hallitus päätti 9.10.2020 kokouksessaan 1.1.2021 alkaen voimassa olevat HSY:n vesihuollon hinnat. Lisätietoja HSY:n vesihuollosta löytyy osoitteesta www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/

Seutulan puujätteen käsittelykentän toiminta vuonna 2021

Tämä raportti perustuu Seutulan puujätteen käsittelykentän alueelle myönnettyyn ympäristölupaan ja ympäristöluvan mukaisiin tarkkailusuunnitelmiin. Joiltain osin toimintoja on tarkasteltu ympäristöluvan vaatimuksia laajemmin.

Kestävän kaupunkielämän ohjelma

Kestävän kaupunkielämän ohjelman tarkoituksena on tukea pääkaupunkiseudun kaupunkien ilmastotavoitteiden toteutumista sekä hillinnän että sopeutumisen osalta, tuoda kulutuksesta aiheutuvat päästöt ja niiden vähentäminen näkyvämmin mukaan kaupunkiseudun kestävän kehityksen työhön sekä vauhdittaa siirtymistä kiertotalouden periaatteiden mukaisiin ratkaisuihin. Ohjelmassa ehdotetaan toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa seudullisessa yhteistyössä julkisten organisaatioiden, yritysten, tutkimuslaitosten ja asukkaiden kanssa seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta vuonna 2021

Tämä raportti perustuu HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueelle myönnettyihin ympäristölupiin ja ympäristölupien mukaisiin tarkkailusuunnitelmiin sekä hallinto-oikeuksien päätöksiin. Luvat ja tarkkailusuunnitelmat on koottu tämän raportin lukuun 3. Raportti huomioi soveltuvin osin myös ne luvat, joista on valitettu, eivätkä siten ole vielä lainvoimaisia. Käyttö- ja päästötarkkailu on koottuna pääosin laitoksia/toimintaa koskeviin lukuihin ja jätteenkäsittelykeskuksen ympäristötarkkailut lukuun 19.

Ruskeasannan Sortti-aseman toiminta vuonna 2021

Ruskeasannan Sortti-aseman ympäristöluvan mukainen vuosiraportti.

Jorvaksen Sortti-aseman toiminta vuonna 2021

Jorvaksen Sortti-aseman ympäristöluvan mukainen vuosiraportti.

Konalan Sortti-aseman toiminta vuonna 2021

Konalan Sortti-aseman ympäristöluvan mukainen vuosiraportti.

Kivikon jätepalvelukeskuksen toiminta vuonna 2021

Kivikon jätepalvelukeskuksen ympäristöluvan mukainen vuosiraportti.

Ilmanlaadun vuodenaikaiskatsaukset 2021

Vuoden 2021 ilmanlaatukatsaukseen on koottu vuodenajoittain graafeja ja lisätietoja kunkin vuodenajan ilmanlaadusta. Ilmanlaatukatsaus ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Pääkaupunkiseudun 3D-kaupunkitietomallin esiselvitys

Esiselvityksen tarkoituksena oli luoda ymmärrys pääkaupunkiseudun kaupunkien 3D-kaupunkitietomallien nykytilanteesta ja muodostaa käsitys pääkaupunkiseudun 3D-kaupunkitietomallin hyödyntämismahdollisuuksista ja luomisen vaatimuksista.

Ilmanlaatu Ämmässuolla 2021

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella tehtävien ilmanlaadun mittausten vuosiraportti

HSY:n ilmansuojelun toimenpidesuunnitelma pääkaupunkiseudulle vuosille 2017-2024

HSY:n ilmansuojelutehtäviin kuuluvat pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seuranta ja viestintä sekä ilmansuojelun tutkimus, suunnittelu ja koulutus. Tässä suunnitelmassa esitetään HSY:n ilmansuojelutehtäviä koskevat toimenpiteet pääkaupunkiseudulla vuosille 2017-2024.

Selvitys pääkaupunkiseudun hiilinieluista ja -varastoista

Raportissa on esitelty paikkatietopohjainen selvitys pääkaupunkiseudun hiilivarastoista ja niiden vuotuisesta muutoksesta. Selvityksen ovat tehneet Simosol Oy, Ramboll Oy ja Tapio Oy.

The pricelist and service fee price list for HSY Water Services 2022

The water services price list includes information about basic rates, metered charges and connection fees, among other things. A service fee price list, included in the water services price list, details water and sewer network connection fees for people building a new property, for example. The service fee price list also includes information regarding the costs of work related to the maintenance and changing of water meters and the prices of various maintenance-related works. The list also includes information about sprinkler fees. In the meeting of 15 October 2021, the Board of Directors of HSY decided the prices of water services that are in effect from 1 January 2022 onwards. Further information about the water services of HSY can be found from hsy.fi/en/water-and-sewers/

Vattenförsörjningens prislista och tjänsteprislista 2022

I prislistan för vattenförsörjning finns det information bland annat om grund- och bruksavgifter för vatten samt anslutningsavgifter. Som en del av prislistan för vattenförsörjning finns det även en tjänsteprislista som innehåller information om avgifterna för anslutningen till vatten- och avloppsnätet till exempel till byggaren av en ny fastighet. Dessutom innehåller tjänsteprislistan information om underhålls- och utbyteskostnader av vattenmätare samt kostnader för olika arbeten som gäller underhåll. Information finns även om sprinkleravgifter. HRM:s styrelse bestämde på sitt möte 15.10.2021 om priserna för HRM:s vattenförsörjning som är giltiga från och med 1.1.2022. Mer information om HRM:s vattenförsörjning finns på adressen hsy.fi/sv/vatten-och-avlopp/

Jätehuollon hinnasto 2021

Jätehuollon hinnastomme on voimassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Hinnastossa on tietoa kiinteistöjen jätemaksuista, jäteastioiden koosta ja tyhjennysrytmeistä. Voit tutustua Sortti-asemille tuotavien jätteiden hintoihin ja Ämmässuolla vastaanotettavien jätteiden käsittelymaksuihin. Hinnastossa on tietoa myös isojen esineiden Nouto-Sortti -palvelusta ja sen hinnoista.

Prislistan för avfallshantering 2021

I prislistan finns information om fastigheternas avfallsavgifter, avfallskärlens storlek och tömningsfrekvens. Du kan bekanta dig med avgifterna för avfall som ska föras till Sortti-stationerna och hanteringsavgifterna för avfall som tas emot på Käringmossen. I prislistan finns också information om tjänsten Sortti-avhämtning för stora föremål och dess avgifter.

Waste management service fees 2021

Our waste management pricelist is effective within Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen and Kirkkonummi. The pricelist includes information on waste fees for properties, size of waste containers and their collection cycles. You can read more about the prices for waste deliveries at the Sortti stations and about the treatment prices for waste received at the Ämmässuo Waste Treatment Centre. The pricelist also includes information about the Sortti pick-up service for large-size items and related prices.

Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt

Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt, meddelade med stöd av 91 § i avfallslagen (646/2011). Dessa allmänna avfallshanteringsföreskrifter träder i kraft i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda och Kyrkslätt den 1 mars 2019. Vad gäller separatinsamlingsskyldigheterna tillämpas dock övergångstider.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset, jotka on annettu 18.1.2019 jätelain (646/2011) 91 §:n nojalla. Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa, Vantaalla ja Kirkkonummella 1.3.2019, lukuun ottamatta erilliskeräysvelvoitteita koskevia siirtymäaikoja.

SeutuData'20

SeutuData on Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kerran vuodessa tuottama aineistokokoelma, jota on julkaistu vuodesta 1997 alkaen. Aineistokokoelma sisältää ajankohtaiset ja keskeisimmät pääkaupunkiseudun suunnittelua palvelevat rekisteri-, kartta- ja suunnitteluaineistot. Aikaisemmin tuote tunnettiin nimellä SeutuCD

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2020

Vuosittain HSY laatii raportin pääkaupunkiseudun ilmanlaadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2020

Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistetaan Suomen kahdella suurimmalla jätevedenpuhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suomenojalla. Puhdistamoiden toiminnasta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY. Tämä on vuosiyhteenveto puhdistamoiden toiminnasta.

Ilmanlaadun vuodenaikaiskatsaukset 2020

Vuoden 2020 ilmanlaatukatsaukseen on koottu vuodenajoittain graafeja ja lisätietoja kunkin vuodenajan ilmanlaadusta. Ilmanlaatukatsaus ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Seutulan puujätteen käsittelykentän toiminta vuonna 2020

Tämä raportti perustuu Seutulan puujätteen käsittelykentän alueelle myönnettyyn ympäristölupaan ja ympäristöluvan mukaisiin tarkkailusuunnitelmiin. Joiltain osin toimintoja on tarkasteltu ympäristöluvan vaatimuksia laajemmin.

Consumption-based emissions for municipal planning

This report presents a short overview of how cities and municipalities have accounted or can account for consumption-based emissions within their respective areas in addition to more traditional territorial or production-based emissions accounting. The report has been produced as a cooperation between the EIT Climate-KIC Pioneers into Practice programme and Helsinki Region Environmental Services Authority (HSY) in Finland. Author: Minna Kuivalainen

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta vuonna 2020

Tämä raportti perustuu HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueelle myönnettyihin ympäristölupiin ja ympäristölupien mukaisiin tarkkailusuunnitelmiin sekä hallinto-oikeuksien päätöksiin. Luvat ja tarkkailusuunnitelmat on koottu tämän raportin lukuun 3. Raportti huomioi soveltuvin osin myös ne luvat, joista on valitettu, eivätkä siten ole vielä lainvoimaisia. Käyttö- ja päästötarkkailu on koottuna pääosin laitoksia/toimintaa koskeviin lukuihin ja jätteenkäsittelykeskuksen ympäristötarkkailut lukuun 19.

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2019

Vuosittain HSY laatii raportin pääkaupunkiseudun ilmanlaadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Jorvaksen Sortti-aseman toiminta vuonna 2020

Jorvaksen Sortti-aseman ympäristöluvan mukainen vuosiraportti.

Konalan Sortti-aseman toiminta vuonna 2020

Konalan Sortti-aseman ympäristöluvan mukainen vuosiraportti.

Kivikon jätepalvelukeskuksen toiminta vuonna 2020

Kivikon jätepalvelukeskuksen ympäristöluvan mukainen vuosiraportti.

Ruskeasannan Sortti-aseman toiminta vuonna 2020

Ruskeasannan Sortti-aseman ympäristöluvan mukainen vuosiraportti.

Ilmanlaatu Ämmässuolla 2020

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella tehtävien ilmanlaadun mittausten vuosiraportti

Kestävän asumisen kummikokeilu

Kestävän asumisen kummikokeilu -kumppanuushankkeen loppuraportti osana ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmaa.

Jätehuollon hinnasto 2020

Jätehuollon hinnastomme on voimassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Hinnastossa on tietoa kiinteistöjen jätemaksuista, jäteastioiden koosta ja tyhjennysrytmeistä. Voit tutustua Sortti-asemille tuotavien jätteiden hintoihin ja Ämmässuolla vastaanotettavien jätteiden käsittelymaksuihin. Hinnastossa on tietoa myös isojen esineiden Nouto-Sortti -palvelusta ja sen hinnoista.

Vesihuollon hinnasto ja palvelumaksuhinnasto 2020

HSY:n hallitus päätti 11.10.2019 kokouksessaan 1.1.2020 alkaen voimassa olevat HSY:n vesihuollon maksut. Lisätietoja vesihuollon maksuista on HSY:n verkkosivuilla osoitteessa www.hsy.fi

The pricelist and service fee price list for HSY Water Services 2020

In a meeting on 11th October 2019, HSY’s Board of Directors decided on HSY’s water services rates, which will be valid from 1 January 2020. More information about water rates and other water services prices is available on HSY’s website at www.hsy.fi/waterservicesprices.

Vattenförsörjningens prislista och tjänsteprislista 2020

HRM:s styrelse fattade vid sitt möte 11.10.2019 beslut om de vattenförsörjningsavgifter som ska träda i kraft 1.1.2020. Tilläggsuppgifter om vattenförsörjningsavgifterna hittar du på HRM:s webbplats på adressen www.hsy.fi/vattenforsorjningenspriser.

Waste management service fees 2020

Our waste management pricelist is effective within Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen and Kirkkonummi. The pricelist includes information on waste fees for properties, size of waste containers and their collection cycles. You can read more about the prices for waste deliveries at the Sortti stations and about the treatment prices for waste received at the Ämmässuo Waste Treatment Centre. The pricelist also includes information about the Sortti pick-up service for large-size items and related prices.

Prislistan för avfallshantering 2020

I prislistan finns information om fastigheternas avfallsavgifter, avfallskärlens storlek och tömningsfrekvens. Du kan bekanta dig med avgifterna för avfall som ska föras till Sortti-stationerna och hanteringsavgifterna för avfall som tas emot på Käringmossen. I prislistan finns också information om tjänsten Sortti-avhämtning för stora föremål och dess avgifter.

Vastuullisuus 2018

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta vuonna 2019

Tämä raportti perustuu HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueelle myönnettyihin ympäristölupiin ja ympäristölupien mukaisiin tarkkailusuunnitelmiin sekä hallinto-oikeuksien päätöksiin. Luvat ja tarkkailusuunnitelmat on koottu tämän raportin lukuun 3. Raportti huomioi soveltuvin osin myös ne luvat, joista on valitettu, eivätkä siten ole vielä lainvoimaisia. Käyttö- ja päästötarkkailu on koottuna pääosin laitoksia/toimintaa koskeviin lukuihin ja jätteenkäsittelykeskuksen ympäristötarkkailut lukuun 19.

SeutuData'19

SeutuData on Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kerran vuodessa tuottama aineistokokoelma, jota on julkaistu vuodesta 1997 alkaen. Aineistokokoelma sisältää ajankohtaiset ja keskeisimmät pääkaupunkiseudun suunnittelua palvelevat rekisteri-, kartta- ja suunnitteluaineistot. Aikaisemmin tuote tunnettiin nimellä SeutuCD

Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudulla vuonna 2018

Tähän raporttiin on koottu tietoja pääkaupunkiseudun pientaloasuntojen tulisijojen käytöstä ja arvio niistä aiheutuvista päästöistä. Tiedot pohjautuvat keväällä 2019 pääkaupunkiseudun pientaloasukkaille lähetettyyn kyselyyn.

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2019

Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistetaan Suomen kahdella suurimmalla jätevedenpuhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suomenojalla. Puhdistamoiden toiminnasta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY. Tämä on vuosiyhteenveto puhdistamoiden toiminnasta.

SeutuCD'18

SeutuCD on Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kerran vuodessa tuottama aineistokokoelma, jota on julkaistu vuodesta 1997 alkaen. Aineistokokoelma sisältää ajankohtaiset ja keskeisimmät pääkaupunkiseudun suunnittelua palvelevat rekisteri-, kartta- ja suunnitteluaineistot.

Priser för tömning av septikbrunnar och slutna brunnar 2019

Tömningsbeställningar via HRM:s kundtjänst vardagar kl. 8.30–15.30 tfn 09 1561 2110 eller per e-post: liete@hsy.fi eller på nätet: hsy.fi/avfallsservice

Vastuullisuus 2017

HSY:n ympäristövastuu 2015

Vuosi 2015 oli HSY:lle ennakoitua menestyksekkäämpi vuosi sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Tulevina vuosina haasteena on mittava investointiohjelma ja sen rahoittamInen.

Vastuullisuus 2016

Vuosikertomus 2016

Vuosikertomus 2016 kertoo HSY:n työstä paremman ympäristön puolesta. Kannamme vastuumme ympäristöstämme ja käymme kohti kestävämpää tulevaisuutta – askelista tällä matkalla voit lukea vuoden 2016 vuosikertomuksesta.

Metropolipeli

Raportissa kuvataan Helsingin seudun asuntotoimikunnan Sosiaalisesti kestävä metropoli –työpajan prosessia ja tuloksia. Kokeilevassa työpajassa haluttiin käsitellä asuntopolitiikan ja alueellisen eriytymisen haasteita. Lisäksi tutkittiin mahdollisuuksia soveltaa Tukholman seudulla kehitettyä vuorovaikutuspeliä Helsingin seudulla.

Pääkaupunkiseutu sopeutuu ilmastonmuutokseen

Tässä raportissa tarkastellaan Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian (2012) toteutusta vuonna 2018.

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2018

Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistetaan Suomen kahdella suurimmalla jätevedenpuhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suomenojalla. Puhdistamoiden toiminnasta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY. Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen vuosiraportti tarjoaa katsauksen jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta sekä puhdistustehokkuudesta. Tämä vuoden 2018 raportti on sarjassaan kahdeksas ja tarjoaa kuvan uusimmista jätevedenpuhdistuksen kehittämishankkeista. Tämä raportti on myös osa HSY:n yhteiskuntavastuuraportoinnin kokonaisuutta.

Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudulla vuonna 2018

Tähän raporttiin on koottu tietoja pääkaupunkiseudun pientaloasuntojen tulisijojen käytöstä ja arvio niistä aiheutuvista päästöistä. Tiedot pohjautuvat keväällä 2019 pääkaupunkiseudun pientaloasukkaille lähetettyyn kyselyyn.

Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudulla vuonna 2018

Tähän raporttiin on koottu tietoja pääkaupunkiseudun pientaloasuntojen tulisijojen käytöstä ja arvio niistä aiheutuvista päästöistä. Tiedot pohjautuvat keväällä 2019 pääkaupunkiseudun pientaloasukkaille lähetettyyn kyselyyn.

Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudulla vuonna 2018

Tähän raporttiin on koottu tietoja pääkaupunkiseudun pientaloasuntojen tulisijojen käytöstä ja arvio niistä aiheutuvista päästöistä. Tiedot pohjautuvat keväällä 2019 pääkaupunkiseudun pientaloasukkaille lähetettyyn kyselyyn.

Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudulla vuonna 2018

Tähän raporttiin on koottu tietoja pääkaupunkiseudun pientaloasuntojen tulisijojen käytöstä ja arvio niistä aiheutuvista päästöistä. Tiedot pohjautuvat keväällä 2019 pääkaupunkiseudun pientaloasukkaille lähetettyyn kyselyyn.

Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudulla vuonna 2018

Tähän raporttiin on koottu tietoja pääkaupunkiseudun pientaloasuntojen tulisijojen käytöstä ja arvio niistä aiheutuvista päästöistä. Tiedot pohjautuvat keväällä 2019 pääkaupunkiseudun pientaloasukkaille lähetettyyn kyselyyn.

Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudulla vuonna 2018

Tähän raporttiin on koottu tietoja pääkaupunkiseudun pientaloasuntojen tulisijojen käytöstä ja arvio niistä aiheutuvista päästöistä. Tiedot pohjautuvat keväällä 2019 pääkaupunkiseudun pientaloasukkaille lähetettyyn kyselyyn.

Prislistan för avfallshantering 2020

I prislistan finns information om fastigheternas avfallsavgifter, avfallskärlens storlek och tömningsfrekvens. Du kan bekanta dig med avgifterna för avfall som ska föras till Sortti-stationerna och hanteringsavgifterna för avfall som tas emot på Käringmossen. I prislistan finns också information om tjänsten Sortti-avhämtning för stora föremål och dess avgifter.

Prislistan för avfallshantering 2020

I prislistan finns information om fastigheternas avfallsavgifter, avfallskärlens storlek och tömningsfrekvens. Du kan bekanta dig med avgifterna för avfall som ska föras till Sortti-stationerna och hanteringsavgifterna för avfall som tas emot på Käringmossen. I prislistan finns också information om tjänsten Sortti-avhämtning för stora föremål och dess avgifter.

Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudulla vuonna 2018

Tähän raporttiin on koottu tietoja pääkaupunkiseudun omakotitalojen ja paritalojen tulisijojen käytöstä ja arvio niistä aiheutuvista päästöistä. Tiedot pohjautuvat keväällä 2019 pääkaupunkiseudun pientaloasukkaille lähetettyyn kyselyyn.

Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudulla vuonna 2018

Tähän raporttiin on koottu tietoja pääkaupunkiseudun omakotitalojen ja paritalojen tulisijojen käytöstä ja arvio niistä aiheutuvista päästöistä. Tiedot pohjautuvat keväällä 2019 pääkaupunkiseudun pientaloasukkaille lähetettyyn kyselyyn.

Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudulla vuonna 2018

Tähän raporttiin on koottu tietoja pääkaupunkiseudun omakotitalojen ja paritalojen tulisijojen käytöstä ja arvio niistä aiheutuvista päästöistä. Tiedot pohjautuvat keväällä 2019 pääkaupunkiseudun pientaloasukkaille lähetettyyn kyselyyn.

Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudulla vuonna 2018

Tähän raporttiin on koottu tietoja pääkaupunkiseudun omakotitalojen ja paritalojen tulisijojen käytöstä ja arvio niistä aiheutuvista päästöistä. Tiedot pohjautuvat keväällä 2019 pääkaupunkiseudun pientaloasukkaille lähetettyyn kyselyyn.

Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudulla vuonna 2018

Tähän raporttiin on koottu tietoja pääkaupunkiseudun pientalojen (xxxxx kpl) tulisijojen käytöstä ja arvio niistä aiheutuvista päästöistä. Tiedot pohjautuvat keväällä 2019 pääkaupunkiseudun pientaloasukkaille lähetettyyn kyselyyn.

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2018

Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistetaan Suomen kahdella suurimmalla jätevedenpuhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suomenojalla. Puhdistamoiden toiminnasta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY. Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen vuosiraportti tarjoaa katsauksen jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta sekä puhdistustehokkuudesta. Tämä vuoden 2018 raportti on sarjassaan kahdeksas ja tarjoaa kuvan uusimmista jätevedenpuhdistuksen kehittämishankkeista. Tämä raportti on myös osa HSY:n yhteiskuntavastuuraportoinnin kokonaisuutta.

Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja 2018

Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja -katsauksessa esitellään parhaita käytännön esimerkkejä siitä, miten pääkaupunkiseudun kaupunkien, HSY:n, HSL:n, ja Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen ilmastotyö on edennyt vuonna 2018. HSY kokoaa katsauksen osana Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n seurantaa.